Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ-LƐƐI 6

Deeɓé È Kɛ A Lii-kpele-nuu

Deeɓé È Kɛ A Lii-kpele-nuu

Lé ɓe ya gɛ̀ ya kɛ yaoi?— Ya kirɛ siɣe I lí ílee kpaa ínâŋ pɔ́ à gɛ́ɛ di kpɔŋ maa tɛɛ ípɔ? Kɛ́lɛ, núu takpɛni káa naa nyii a pɔri kpɔŋ maa tɛɛi ípɔ. Maa ǹúui wala-walai dɛɛ núu kélee ma da sɛŋ sîi kélee. I maa ǹúui tí kɔ́lɔŋ?— Ôoei, Ziova ɓe. Surɔ̂ŋ-loo tɔnɔ ta e wɔlɔ kɛ naa, nyii kɛ kpɔ́ a ǹíi kpeleɛ, náa ɓe kɛ a Deeɓe. Kwa nâa m̀ɛnii káa Ŋâla-kɔlɔi e mò é pîlaŋ mai. Va káa yao kpɛ́ni fêi, e kɛ à gɔ́lɔŋɔ à gɛ́ɛ Ziova a pai kpɔŋ maa tɛɛi bɔ a tãi kélee.

Tãi Deeɓe e kɛ la a lôloŋ, ŋɔnûa di mò ma à gɛ́ɛ e Ziova wɛ́li. Nyíŋi e kpɔŋ maa tɛɛ Deeɓe pɔ́, mɛni ma, va káa yao a nɛɛ máŋ yao-maa mɛni é kɛ́ a nyaa. Kpɛ́ni fêi, e kɛ a gɔ́lɔŋɔ à gɛ́ɛ Ziova e kɛ a naoi da ŋɔkpɔŋ maa-nuu. E kɛ à fólo tɔnɔ ta, Deeɓe kɛ́ɛ ŋɔɓala-ŋai mɛi-káai, yala-sulu e pa e dɔnɔ soŋ à gɛ́ɛ e mii! I m̀ɛnii kɔ́lɔŋ Deeɓe e gɛi? Deeɓe e gbɛ, é zoŋ é baa a nyée! Ɣele takpɛni, ditala tɔnɔ e ŋɔ́nɔ pa à gɛ́ɛ é Deeɓe ŋɔɓala-ŋai ta paa. Nya ɓe Deeɓe e ditalai paa máŋ! I ǹúui kɔ́lɔŋ ŋwala-walalaai ŋí tɛɛ Deeɓe pɔ́i?— Ôoei, Ziova ɓe.

Deeɓe e ŋɔ́nɔ lii-kpele mɛni kɛ a tãi takpɛni. Ŋele-ŋai tí su, Izuɛ-lônii di kɛ kɔ́i Feletiŋ-ŋai pɔ́. Feletiŋ-ŋai di sôyai dɔnɔ e kɛ kpɔ́ a gôya gbono kɛtɛɛ, nyan, nya ɓe kɛ a díkɔ-kuluɓai. Náa ɓe kɛ a Golâya. Golâya a káa yola kula Izuɛ-lônii kponoi da díƔâlai, Ziova. A káa dímaàfóo nyɛɛ surɔ̂ŋ ta fé naa Izuɛ lɔii su à gɛ́ɛ e kɔ́ bɔ. Ŋ̀óoi ŋí a káa Izuɛ-lônii maa yao à gɛ́ɛ di kɔ́ bɔ. Kɛ́lɛ, tãi Deeɓe e nyíŋi mɛni lai, e mò Golâya ma nyɛɛi: ‘Ŋa pa kɔ́i ípɔ! Nyan, Ziova nya kpîŋ a pai kpɔŋ maa tɛɛi ḿbɔ à gɛ́ɛ ŋa íyée mɛi ɣale!’ Ilaai la lii-kpele mɛni ɓe Deeɓe e gɛ tí?— Ôoei, e kɛ kpɔ́ a lii-kpele mɛni kɛtɛ. Ya ŋwɛ̂lii I m̀ɛnii kɔ́lɔŋ kɛ naa pôlu mai?

Nya ɓe Deeɓe e Ŋɔvûmai siɣe da kɔni lɔ́ɔlu, e lí à gɛ́ɛ e kɔ́ Golâya pɔ́. Tãi Golâya e Deeɓe káa lai, e pɛlɛ ɣɛlɛ-maa kulai gbonoi, kpɛ́ni fêi, Deeɓe e kɛ a surɔ̂ŋ-loo. Kɛ́lɛ, Deeɓe e mò mà nyɛɛi: ‘I káa pâi kɔ́i ḿbɔ a ɓoa-sɔkpɔ, kɛ́lɛ, ŋ́gáa pâi kɔ́i ípɔ Ziova, Izuɛ-ɓelai díƔâlai laa su.’ Nya ɓe e gɔnii dɔnɔ siɣe é doo ŋɔvûmai su, é dínaŋ a ŋuŋ, é bili Golâya mà. Nya ɓe gɔnii e li é see Golâya tôŋ-ná! Golâya e too nɔii ma a díŋ kɛtɛ é saa! Tãi Feletiŋ-ŋai di nyíŋi káa lai, di kélee di yao, di pú. Gbɛ̂ɛ ɓe kpɔŋ maa tɛɛ Deeɓe pɔ́ à gɛ́ɛ e Golâya paâi?— Ziova ɓe, kpɛ́ni fêi ŋɔwala-walalaai tɛɛi Golâya ŋɔi ma!

Deeɓé fa káa yao kpɛ́ni fêi Ziova è kɛ a ŋɔkpɔŋ maa nuu

Lé ɓe bɔrɔi ŋí a nɛ̂i kûai?— A nɛ̂i à gɛ́ɛ Ziova wala-walai é tɛɛ núu kélee ma. Nyaŋ gáa a ílaoi. M̀ɛni ma, tãi kélee yao-maa a pa la íkɔlɔi, gɔ́lɔŋ à gɛ́ɛ Ziova a pɔri kpɔŋ maa tɛɛi ípɔ ikɛ a ílíi-kpeleɛ!

ŊÂLA-KƆLƆ-KPUA-ŊAI ŊÍ LÓNO ÍƔÂLA-KƆLƆI SU