Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ-LƐƐI 11

Di Yîsɛ Kôrai Maa Mɛni Pɔ̃yɛ

Di Yîsɛ Kôrai Maa Mɛni Pɔ̃yɛ

I nûai kɔ́lɔŋ votôoi ŋí sui?— Díláa ɓai Mâafiu, Mâki, Lûu, Zɔ̃ɔ, Pîta, Zẽe, Zuu, da Pɔ̂ɔ. Nûai ŋí kélee dikɛ ɣele ma tãi Yîsɛ e kɛ̀ la nɔii mai, nyaŋ, di m̀ɛni-ŋai Yîsɛ e gɛi pɔ̃yɛ. Kwa nâa mɛni támaa maa-kɔ́ri é pîlaŋ dîa.

Lé ɓe i gɔ́lɔŋ é pîlaŋ nûai ŋí dîa?

Zinâai ŋí zaaɓa dikɛ a Yîsɛ ŋɔsia-ɓela nyii ŋai da dîa ní di Ɣâla-woo ɓo gîe ma. I núu saaɓai kpîŋ láa kɔ́lɔŋ?— Díláa ɓai Mâafiu, Zɔ̃ɔ da Pîta. Mâafiu da Zɔ̃ɔ dikɛ a Yîsɛ kɔ́lɔŋɔɔ a nɛ́lɛɛ, nyaŋ di kɔlɔ pɔ̃yɛ é pîlaŋ mà. Zia-nuui Zɔ̃ɔ nya máŋ e gɔlɔi dakɛ ma Mɛni-lɛɛi pɔ̃yɛ e pɛlɛ Zɔ̃ɔ ŋɔkɔlɔi maa-ŋuŋ, veerɛi da zaaɓa-ɣelei dîa. Pîta e kɔlɔ feerɛ pɔ̃yɛ, Pîta ŋɔkɔlɔi maa-ŋuŋ da veerɛi-ɣelei. Pîta ŋɔkɔlɔi veerɛi-ɣelei su, e lono é pîlaŋ tãi ma Ziova wóo e kula la Ɣâla-taa gɛ lono é pîlaŋ Yîsɛ mà nyɛɛi: ‘Ŋáwɛli-kɛ-maa loŋ ká ŋí, nyii ńíi láâi mɛni mai.’

Zinâai kpêri-ŋai votôoi sui, dia máŋ di Yîsɛ maa mɛni pɔ̃yɛ. Dakɛ dɔnɔ ma Mâki. Gáa yɛ̂ɛ mɓe e kɛ naa tãi di Yîsɛ soŋ lai, e m̀ɛni-ŋai kélee káa kɛi. Dakɛ ŋɔ́nɔ dɔnɔ láa mai Lûu. Lûu e kɛ̀ a dâda (kwii-sále kɛ-nuu), nyaŋ gáa yɛ̂ɛ mɓe Yîsɛ saai pôlu mai ɓe e kɛ la a Kôrai-nuu.

Nûai Yîsɛ maa mɛni pɔ̃yɛi, veerɛ dikɛ a nêɣeni. I díláa kɔ́lɔŋ?— Díláa ɓai Zẽe da Zuu. Gɔ́ɔ pîlanii, làala fé kɛ́ ní díyéeì Yîsɛ kponoi. Dikɛ kpîŋ gáai yɛ̂ɛ mɓe e kɛ a moôɔ. Kɛ́lɛ, naa pôlu ma, di nâa laa a nyaa, di kɛ́ a Kôrai-ɓela.

Ǹúui gbɛɛ ŋái votôoi ŋí sui ɓa zia-nuui Pɔ̂ɔ. E lɛ́ɛ pai kɛi a Kôrai-nuu, náa ɓe kɛ a Sɔ̂ɔ. E kɛ̀ a Ɣâla-ɓela kpɔara-nuu, nyaŋ ŋwana-lɔɔ dîa. I m̀ɛnii kɔ́lɔŋ gɛ̀ Pɔ̂ɔ kɛ kɛ́ a Kôrai-nuui?— E kɛ̀ a tãi tɔnɔ ta, Pɔ̂ɔ e kɛ̀ lii Dimɛ̂ika, nya ɓe e wóo su kɛ́tɛ mɛni nyii kula Ɣâla-taai. Nyaŋ, Yîsɛ wóo ɓe kɛ! E marê kɛ́ nyɛɛ mai: ‘Lé mɛni ɓe ya ŋapôlu-ɓelai kpɔarai la, nyaŋ ikɛ wanalɔɔ tûa kɛ a diai?’ Naa pôlu ma ɓe Pɔ̂ɔ e níi maa-fáleŋ la, e nâa kɛ́ a Kôrai-nuu. Nyaŋ, Pɔ̂ɔ e kɔlɔ 14 pɔ̃yɛ nyii gáa Ŋâla-kɔlɔi su, e siɣe Lomaŋ-ŋai ma e too Ibulu-ŋai ma.

Kwa Ŋâla-kɔlɔi lono a tãi kélee, kɛrɛ-ee?— Kwa Ŋâla-kɔlɔi lono, kwa mɛni támaa maa-kɔ́ri é pîlaŋ Yîsɛ ma. Ya ŋwɛ̂lii I mɛni támaa maa-kɔ́ri é pîlaŋ Yîsɛ ma?

ŊÂLA-KƆLƆ-KPUA-ŊAI ŊÍ LÓNO ÍƔÂLA-KƆLƆI SU