Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ-LƐƐI 8

Zosaya È Làoi-laa Kɛ̀ A Ziova Wɛ́li-ɓela

Zosaya È Làoi-laa Kɛ̀ A Ziova Wɛ́li-ɓela

Ilaai la mɛni sã́a kɛ́ la walai?— Bere ɓe nûa támaa da mò la. Ŋâla-kɔlɔi e lono é pîlaŋ surɔ̂ŋ-loo tɔnɔ ma, nyii mɛni sã́a kɛ́ la e kɛ̀ a ŋwala mì. Náa ɓe kɛ a Yosâya. Kɛ́lɛ, làoi-laa lɛ́lɛɛ ɓe kpɔŋ maa tɛɛ bɔ. Kwa nâa m̀ɛnii maa-kɔ́ri ŋâla-kɔlɔi e mò é pîlaŋ Yosâya mà da ǹâoi-ni.

Yosâya ǹâŋ ɓe kɛ a Emɔ, nyii kɛ a kâloŋ Zuda-lɔii su. Emɔ e kɛ a sɔnyɔ̂ŋ-nuu kpɛɛ pôlu, gɛ ɓo ŋɔ́nɔ à ɣâla-pɔɔkɔ̂ɔŋ fɛli-nuu. Tãi Yosâya ǹâŋ e saa lai, di gɛ̀ a kâloŋ ǹâŋ pɔ́ɔ-ŋa. Kɛ́lɛ, tãi di Yosâya kɛ la a kâloŋ Zuda-lɔii mɛi, e kɛ nɔ́ a kóraŋ lɔ́ɔlu mɛi saaɓa! Ilaai la e kɛ a zɔŋ nyɔ́mɔɔ yɛ̂ɛ ǹâŋ?— Kpao, vé kɛ́ ní a zɔŋ nyɔ́mɔɔ!

Zɛfɛnâya è ǹûai lia-woo ɓo à gɛ́ɛ dí kpera ɣâla-pɔɔkɔ̂ɔŋ fɛlii

YGɛ̀ɛ kpîŋ a surɔ̂ŋ-looi, Yosâya e gbɛ́tɛ gili-ŋa à gɛ́ɛ e Ziova nĩ̂a-mɛni kɛ. M̀ɛni ma, e làoi-laa kɛ a Ziova wɛ́li ɓela. Nyaŋ, ǹâoi-ni di kpɔŋ maa tɛɛ bɔ à gɛ́ɛ é mɛni sã́a kɛ́. Gbɛ̂ɛ ni ɓe kɛ a ǹâoi-ni?

Yosâya ǹâoi tɔnɔ láa ɓe kɛ a Zɛfɛnâya. Zɛfɛnâya e kɛ a Ziova ŋɔlóno-kɛ-nuu. E Zuda-ɓelai lia-woo ɓo à gɛ́ɛ di díyée kula ɣâla-pɔɔkɔ̂ɔŋ fɛliɛ su, kɛ́lɛ, da wala kpera ma, Ziova a pai  disukarai. Yosâya e ŋ̀óli-tɔ́ɔ Zɛfɛnâya ŋɔlia-wooi ma é ǹyée kula ɣâla-pɔɔkɔ̂ɔŋ fɛliɛ su, é pɛlɛ Ziova fɛliɛ ma.

Yosâya ǹâoi tɔnɔ láa ɓe ŋɔ́nɔ kɛ a Zɛlɛmâya. Yosâya da Zɛlɛmâya díkóraŋ e kɛ a bɔriɛ, nyaŋ dípɛ́rɛi la fé kɛ́ ní a gôya gîe ma. Di làoi-laai e kɛ kpɔ́ a gbanaŋɔ, nya ɓe gɛ̀ tãi Yosâya e saa lai, Zɛlɛmâya e wule lɛ́lɛɛ tɔnɔ pɔ̃yɛ à naa, gɛ̀ Yosâya wɛ́li ɓo. Zɛlɛmâya da Yosâya di kpɔŋ maa tɛɛ dikîe ní pɔ́ à gɛ́ɛ di Ziova nĩ̂a-mɛni kɛ.

Zosaya da Zɛlemaya dí kpɔŋ maa tɛɛ dikîe-ni pɔ́ à gɛ́ɛ dí Ziova nĩ̂a-mɛni kɛ́

Lé ɓe kwa pɔri maa-kɔ́rii Yosâya yéeì?— Yosâya kɛ́ɛ kpîŋ a surɔ̂ŋ-looi, e gbɛ́tɛ gili-ŋa à gɛ́ɛ e Ziova nĩ̂a-mɛni kɛ. E kɛ a gɔ́lɔŋɔ à gɛ́ɛ a làoi-laa kɛ a diai Ziova wɛ́liníi, da pai kpɔŋ maa tɛɛi bɔ à gɛ́ɛ é mɛni sã́a kɛ. Ɓíaŋ máŋ, kɔ́ a tãi kélee I làoi-laa kɛ a diai Ziova wɛ́liníi kpɛ́ni fêi da pai kpɔŋ maa tɛɛi ípɔ I mɛni sã́a kɛ!

ŊÂLA-KƆLƆ-KPUA-ŊAI ŊÍ LÓNO ÍƔÂLA-KƆLƆI SU