Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ-LƐƐI 3

Leea È Ŋɔlàa-lai Pu Ziova Kponôi

Leea È Ŋɔlàa-lai Pu Ziova Kponôi

Taa-lee kɛ́tɛ tɔnɔ e wɔlɔ kɛ naa da káa kɛ ma Zɛ̂leko. Daa-leei ŋí e kɛ Kéenɛ̀ŋ-lɔii su, ɓɛi làala fé kɛ́ ní naa ɓela yéeì Ziova kponoi. Nɛnî tɔnɔ e wɔlɔ kɛ naa, da káa kɛ ma Leeyɛɛ.

Leeyɛɛ kɛ́ɛ a nɛnî-kpelai, e m̀ɛni-ŋai kélee mɛni Ziova e gɛi à gɛ́ɛ é ŋɔnûai kula luɛ-laai Îze-lɔii su. Berei e nyuo-kpɔlui suɓéla lai à gɛ́ɛ Izuɛ-lônii di díyeŋ. E ŋɔ́nɔ m̀ɛni berei Ziova e kpɔŋ la dîa à gɛ́ɛ di díkpɔara-ɓela yée-mɛi-ɣale kɔ́ su. Nyaŋ, e nâa m̀ɛni à gɛ́ɛ Izuɛ-lônii daâ gbɛ́tɛ à gɛ́ɛ di kɔ́ Zɛ̂leko taa-leei pɔ́!

Leea è Eezuɛ-nuu feerɛi loo kpɛ́ni fêi è ŋɔlaa-lai pu Ziova kponôi

Ɣele-wulii tɔnɔ ta, Izuɛ-nuu feerɛ di lí díŋuŋ-maa-láai Zɛ̂leko taa-leei ma. Di seriɛ Zɛ̂lekoi di lí Leeyɛɛ ŋɔpɛ́rɛi la. Nya ɓe e ǹyée see dimu. Kpínii pɛlɛɛ, Zɛ̂leko kâloŋ e m̀ɛni à gɛ́ɛ Izuɛ-nuu feerɛ di pa à gɛ́ɛ di díŋuŋ-maa-láa Zɛ̂leko taai ma; nyaŋ di káa di looi Leeyɛɛ ŋɔpɛ́rɛi mu. Nya ɓe gâloŋ e sôya-ŋa tɛɛ à gɛ́ɛ di disoŋ. Tãi Leeyɛɛ e nyíŋi mɛni lai, e di loo ŋɔpɛ́rɛi ŋelei-pere. Gɛ̀ ní e mò sôya-ŋai dîa nyɛɛi, ‘Tɔ̃yâ ma, ǹúu feerɛi dikɛ ɓɛ, kɛ́lɛ, daâ kpɛɛ lii. À kɛ̀ ka láaŋ dia lonii ma, ka pai di sonii!’ I mɛni kɔ́lɔŋ gɛ leeyɛɛ kɛ ǹúu feerɛ ŋí looi?— E di loo kpɛ́ni fêi, e ŋɔlàa-lai pu Ziova kponoi, nyaŋ e kɛ a ǹàa la à gɛ́ɛ Ziova e kɛ pai Kéenɛ̀ŋ-lɔii tɛɛ Izuɛ-lônii pɔ́.

Izuɛ-nuu feerɛi lí diŋuŋ-maa-láai Zɛ̂leko taai mai, di lɛɛ pai kulai Leeyɛɛ ŋɔpɛ́rɛi la, di díkono-tee Leeyɛɛ yéeì. Di mò mà à gɛ́ɛ da pà Zɛ̂leko su-karai da pai nyaa da ŋɔnûai ɓaloi. I mɛni kɔ́lɔŋ di mò ma à gɛ́ɛ e gɛ́i?— Di seɣe-ɓela kpɔlu tɛɛ bɔ, di mò mà diyɛɛ, ‘zeɣe-ɓela kpɔlui ŋí siɣe i zɛlɛŋ ípɛ́rɛi ŋôna la. À kɛ ya gɛ̀ tí, gɛ̀ ní diai kélee pai kɛi ípɛ́rɛi mui da pai ɓaloi.’ Leeyɛɛ e gɛ̀ nɔ́ yɛ̂ɛ berei di mò la mai. Naa pôlu ma, I mɛni kɔ́lɔŋ kɛi?—

Ziova e Leea da ŋɔnûai ɓálo

Fólo kpɛkpɛɛ kɛ́ɛ tí tɛɛ pôlu mai, Izuɛ-lônii di tínaŋ a Zɛ̂leko taai di doo gîei di tíniŋɔɔ. Di nyíŋi kɛ a fólo lɔ́ɔlu mɛi-da. Di tínaŋ a Zɛ̂leko tɔnɔ fólo kélee, fólo lɔ́ɔlu mɛi-da yée mu. Kɛ́lɛ, vólo-kuui nɔ́ɔlu mɛi-feerɛ ɣelei, di tínaŋ a Zɛ̂leko gîei lɔ́ɔlu mɛi-feerɛ. Gɛ̀ ní, di kélee di láɣi ɣelei-pere a zukɛtɛ. Nya ɓe Ziova e gɛ̀ Zɛ̂leko é tumo, gɛ̀ ní nàa pɛ́rɛ-ŋai dipɛlɛ wóloɔ ma. Kɛ́lɛ, bɛ́rɛi zeɣe-ɓela kpɔlui e kɛ sɛlɛnii ŋôna lai, fé wolo ní! Ya pɔri bɛ́rɛi kpîŋ lɛi ma votôoi ŋí su?— Ziova e Leeyɛɛ da ŋɔnûai ɓalo!

 Lé mɛni lɛ́lɛɛ ɓe ya pɔri maa-kɔ́rii Leeyɛɛ yéeì?— M̀ɛni lɛ́lɛɛ támaai Leeyɛɛ e maa-kɔ́ri é pîlaŋ Ziova mai ɓe gɛ̀, gɛ́ ŋɔláa-lai pu Ziova kponoi. Ɓíaŋ máŋ, yaâ mɛni támaa maa-kɔ́rii é pîlaŋ Ziova ma. Làala káa íyéeì Ziova mɛni ma yɛ̂ɛ Leeyɛɛ?— Ku laai la làala káa íyéeì.

ŊÂLA-KƆLƆ-KPUA-ŊAI ŊÍ LÓNO ÍƔÂLA-KƆLƆI SU