Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ-LƐƐI 7

Ya Ta Yao Íkɛ Gáa Yɛ̂ɛ Íkpɔŋ-maa-nuu Fé Ma?

Ya Ta Yao Íkɛ Gáa Yɛ̂ɛ Íkpɔŋ-maa-nuu Fé Ma?

Zurɔ̂ŋ-looi ŋí káa votôoi ŋí sui, gáa yɛ̂ɛ a yaoi, gɛ gáa yɛ̂ɛ ŋɔkpɔŋ-maa-nuu fé ma, kɛrɛ-ee? Ɓíaŋ máŋ, ya ta yao a gɛ́ɛ tí?— Tɔ̃yâ ma, kú kélee kwa yao a tãi tani-ŋa. Ŋâla-kɔlɔi e lono é pîlaŋ Ziova naoi-ŋa dîa nyii yao dikɛ gáa yɛ̂ɛ díkpɔŋ-maa-nuu fé mà. Ǹúui dɔnɔ ɓe kɛ a Ilâiza. Kwa m̀ɛnii káa Ŋâla-kɔlɔi e mò é pîlaŋ mai.

Zɛsebɛɛ è kɛ ŋwɛ̂lii é Ilaiza paa

Ilâiza e kɛ Izuɛ-lɔii su wɔlɔ-wɔlɔi tí, tãi su kôya di lɛɛ pai Yîsɛ Kôrai maa-sɔlɔ-ɓói. Maa tãi tí gâloŋ kɛ Izuɛ-lɔii mɛi, Eɣa, fé kɛ́ ní a dɔ̃yâ-Ɣâlai, Ziova fɛli-nuu. Eɣa da bɔŋ, Zɛzebɛ, dikɛ a nɛ́ɛ-Ɣâlai, Beeyɛ fɛli-ɓela. Mɛni ma, di gɛ nûa támaa di pɛlɛ Beeyɛ fɛliɛ ma. Eɣa ŋɔnɛnîi Zɛzebɛ e kɛ a ŋwana-lɔɔ. E gbɛtɛ gili-ŋa à gɛ́ɛ é Ziova fɛli-ɓelai kélee páa, e pɛlɛ Ilâiza mà. I m̀ɛnii kɔ́lɔŋ Ilâiza e gɛi?—

Ilâiza e pu! E li kpɔ́ vɛ̃ya-kpalaŋ su, é noo naa kɔni-loa tɔnɔ su. Lé mɛni ɓe  Ilâiza e pu e noo lai?— Kpɛ́ni fêi, e kɛ yaoi. Kɛ́lɛ, maa fé nɛ̃ɛ ní kɛ Ilâiza e yao. Lé mɛni ma? Kpɛ́ni fêi, e kɛ a gɔ́lɔŋɔɔ à gɛ́ɛ Ziova káa a ŋɔkpɔŋ-maa-nuu. Nyaŋ Ziova aâ kpɔŋ maa tɛɛ kɛ Ilâiza pɔ a bɔrɔ. Tãi tɔnɔ ta, Ilâiza kɛ́ɛ aâ Ziova fɛli ŋɔŋ mɛni mai, Ziova e ŋ̀óo su tòo, e gɛ ŋɔŋ e kula Ɣâla-taa. Mɛni ma, Ziova ei pɔri ŋɔ́nɔ kpɔŋ maa tɛɛi Ilâiza pɔ!

Ziova è kpɔŋ maa tɛɛ léŋ Ilai za pɔ́?

Nya ɓe Ilâiza kɛ́ɛ gɔni-loai sui, Ziova e marê kɛ́ nyɛɛ mai: ‘Lé ɓe íkáa gɛi ɓɛi?’ Ilâiza e ŋ̀óo su tòo, nyɛɛi: ‘Daâ ífɛli-ɓelai kélee páa, nyaa tɔnɔ nɔ́ ɓe ŋaa lɛ̀ɛ, nyaŋ ŋ́gaa yaoi ḿbaa mɛni ma.’ Ilâiza e kɛ gáai yɛ̂ɛ daâ Ziova fɛli-ɓelai kélee páa. Kɛ́lɛ, Ziova e mò Ilâiza mà nyɛɛi: ‘Kpa, nyíŋi fé a tɔ̃yâ. Kpɛ́ni fêi, núu ŋɔwala lɔ́ɔlu mɛi feerɛ (7,000) káa nîi naa nyii ŋai ḿvɛlii. Ífe yao. Tíi támaa káa ńyéeì ímɛni ma!’ Ilaai la ŋ̀óo-ŋai ŋí di Ilâiza líi see?—

M̀ɛnii kɛ a Ilâizai, lé ɓe kwa pɔri maa-kɔ́rii zui?— Ífe wɔlɔ yao, íkɛ gáa yɛ̂ɛ íkpɔŋ-maa-nuu fé ma. Nûa támaa káa naa nyii Ziova wɛ́lini, nyaŋ, íwɛ́li kɛ ɓo dîa máŋ. E tee nyíti ma, wala-walalaa káa Ziova yéeì à gɛ́ɛ é kpɔŋ-maa tɛɛ ípɔ! Ŋ̀óo-ŋai ŋí da pɔri ílíi seei?—

ŊÂLA-KƆLƆ-KPUA-ŊAI ŊÍ LÓNO ÍƔÂLA-KƆLƆI SU