Ŋâla-kɔlɔi Ŋá-lɛ́ Ílônii Dîa

Lóŋ kaa-ɓela, ka mɛni lɛ́lɛɛ-ŋa lɛ́ kalônii dîa m̀ɛni-pele-ŋai ŋí su.

Gɔɔ Pîlanii

M̀ɛni-ŋai Dutɛrɔnome kɔlɔi sui a kpɔŋ maa tɛɛ ípɔ ínĩ̂a-pɛlɛɛi ŋá-kɔ́ŋ mɛni ma.

Noo-mɛnii Kúlii Nɛ̃ɛi À Gɛ́ɛ Kú Gɔ́lɔŋ

Ŋâla-kɔlɔi è lono é pîlaŋ loo-mɛni kpanaŋɔɔ ta ma nyii da kɛ́ ma “noo-mɛni maa waai.” Ya ŋwɛ̂lii I mɛni maa-kɔ́ri é pîlaŋ ma?

Lubɛkɛ È Ziova Nĩ̂a-mɛni Kɛ̀

Lé ɓe kwa pɔri gɛ́i à gɛ́ɛ kú kɛ́ yɛ̂ɛ Lubɛkɛ? M̀ɛni-pelei ŋi lóno I mɛni támaa maa-kɔ́ri é pîlaŋ ma.

Leea È Ŋɔlàa-lai Pu Ziova Kponôi

Berei maa-kɔ́ri Leea da ŋɔkaayɔɔ̂i dí ɓálo la tãi Zɛ̂leko su è kara lai.

È Nâŋ da Ziova Lii-nɛ̃ɛ Mɛni Kɛ̀

Kono-tee kɛ́ɛ léŋ ɓé Zafita ǹóŋ-nɛnîi è ŋaa-see kɛ́i? Kwa pɔri kɛ́i léŋ yɛ̂ɛ Zafita ǹóŋ-nɛnîi?

Samia È Gbɛ́tɛ Gili-ŋa À Gɛ́ɛ É Mɛni-sã́a Kɛ

Ya pɔri kɛ́i léŋ yɛ̂ɛ Samia à gɛ́ɛ I mɛni-sã́a kɛ a nɛɛ ma kpîŋ nûa díkɛ mɛni nyɔ́mɔɔ kɛ íkɔlɛ?

Deeɓé È Kɛ A Lii-kpele-nuu

Ŋâla-kɔlɔi ŋɔmɛni-pele lɛ́lɛɛi ŋí lóno I m̀ɛnii káa gɛ̀ Deeɓé líi kɛ́ ɓó a gbeleɛi.

Ya Ta Yao Íkɛ Gáa Yɛ̂ɛ Íkpɔŋ-maa-nuu Fé Ma?

Lé ɓé Ziova è mò Ilaiza ma tãi è kɛ la gili ŋa yɛ̂ɛ è kɛ nya tɔnɔ kwa mai? M̀ɛnii kɛ a Ilaiza lé ɓe ya pɔri maa-kɔ̂rii zui?

Zosaya È Làoi-laa Kɛ̀ A Ziova Wɛ́li-ɓela

Ŋâla-kɔlɔi è mò à gɛ́ɛ è kɛ a gbanaŋɔɔ à gɛ́ɛ Zosaya é mɛni lɛ́lɛɛ kɛ. Berei káa ǹaoi-ni dí kpɔŋ maa tɛɛ la bɔi.

Zɛlemaya Fé Kpera Ní Ziova Ŋɔwóoi Ɓói

Berei máŋ nûa dí ɣɛlɛ-maa kula la Zɛlemaya kponôi dí dílii ŋwana mai, lé ɓe gɛ̀ vé kpera ní maa mɛni ɓoi?

Yîsɛ Kôrai E Kɛ́ A Woo-mɛni-Nuu

Maa nɛ̃ɛi i íkáa-ɓela wóo mɛni à tãi kélee à nɛ̃ɛ mà vé kɛ́ a ínĩ̂a-mɛni. Berei káa Yîsɛ tûa-pere a kpɔŋ maa tɛɛ la ípɔ.

Di Yîsɛ Kôrai Maa Mɛni Pɔ̃yɛ

Mɛni maa-kɔ́ri é pîlaŋ Ŋâla-kɔlɔi pɔ̃yɛ-ɓela 8 ma kɛ́ ɣele ma tãi Yîsɛ e kɛ̀ la nɔii mai, nyii m̀ɛnii pɔ̃yɛ Yîsɛ e gɛi.

Pɔ̂ɔ M̀âleŋ E Lii-kpele-tua Kɛ̀

Zurɔŋ-looi ŋí e gêra ŋɔfúlulaai maa kɔ̃ɔ. Lé ɓe e gɛi?

Temeti E Kɛ Ŋwɛ̂lii É Kpɔŋ Nûa Dîa Di Ɣâla Kɔ́lɔŋ

Ya pɔri lii-nɛÞɛ sɔlɔ ɓoìi leìŋ iìkɛì-ɣeìniɛi su yɛ̂ɛ Temeti?

GâLoŋ-laai Nyii Pai Kɛi Ǹɔii Mɛi

Tãi Yîsɛ a pai kɛi la a kâloŋ ǹɔii mɛi, ǹɔii a pai kɛi léŋ? Ya ŋwɛ̂lii I kɛ́ naa?