Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Gɔ́ɔ Pîlanii

Gɔ́ɔ Pîlanii

Ɣâla káa yɛ̂ɛ wɛli-kɛ-maa nâŋ. 1 Pitɛ 5:6, 7

Ɣâla ɓe kú kpɛtɛ, nyaŋ gbáaŋɔɔi kú mɛni ma. Yɛ̂ɛ berei wɛ́li-kɛ-maa nâŋ a sɛŋ lɛ la nônii diai, bere nɔ ɓe Ɣâla a kɛ-ɣeniɛ kɛ́ pere lɛ́lɛɛ lɛ la nûa dia kwa kélee ma.

Ɣâla a tɔ̃yâ mɛni kpanaŋɔ̂ɔ-ŋa lɛ kwa nyii a pa a líi-nɛ̃ɛ da kili-kɛ-zu kúpɔ.

À kɛ̀ ɓà íwoli tɔ́ɔ Ɣâla ma, a pai imɛi kaai, é imaa kɔ̃ɔ, é kpɔŋ-maa tɛɛ ipɔ mɛni kpɔlu a pa ipɔ.

Kɛlɛ, mɛni kɛtɛ tɔnɔ kaa níi naa—ya pai kɛi ɣeniɛ wɔlɔ-wɔlɔ da wɔlɔ-wɔlɔ.

 Ɣâla a kútôlii nyɛɛi: “Ka pá m̀bɔ, ka káwoli tɔ́ɔ m̀a . . . ka kɛ́ ɣeniɛ wɔlɔ-wɔlɔ da wɔlɔ-wɔlɔ.” Azaya 55:3