Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ LƐƐI 3

Fúlu-laa È Kɛ Léŋ Paredai ?

Fúlu-laa È Kɛ Léŋ Paredai ?

Ziova e sɛŋ lɛ́lɛɛ támaa tɛɛ Adaŋ da Iî pɔ. Zɛnɛse 1:28

Ziova e Iî kpɛtɛ a nɛnîi maa-ŋuŋ, é dɛɛ Adaŋ pɔ à gɛ́ɛ é kɛ́ a ŋɔnɛnî.Zɛnɛse 2:21, 22.

Ziova e di kpɛtɛ a kili-ŋá-sia da kpono maa-waa nyii pɔ́ɔ fe kɛ ni mai.

Di kɛ̂i ɓe kɛ́ a Idɛŋ sûai su nyii kɛ́ paredai—kwaa lɛ́lɛɛ kpɛɛ-pôlu ma, ya kɛ súluŋ kɔni-ŋa loai, wuru sîi ŋa nyii da ɓái, e pɛrɛ sua-ŋa dia.

Ziova a káa lóno dípɔ; gɛ mɛni ŋa lɛ́ dia. Èi kɛ́i dîi diwóli tɔɔ̂i Ziova ma dîi kɛ̀i paredai wɔlɔ-wɔlɔ da wɔlɔ-wɔlɔ.

 Ɣâla e mo dia à gɛ́ɛ dife ŋwurui dɔnɔ ɓá miî. Zɛnɛse 2:16, 17

Ziova è wuru tɔnɔ lɛ́ Adaŋ da Iî dia nyii kɛ zûai su, é mo dia à gɛ́ɛ da m̀á miî da pai saai.

Ŋâla-taa kelai dɔnɔ e kula Ɣâla woo mu e tɔ́ɔ Ɣâla ma. Ŋwana-lɔɔ kelai tí ɓa Sêtɔŋ nyii gaa a Dɛ̂ɓele.

Sêtɔŋ fe kɛ ni ŋwɛ̂lii à gɛ́ɛ Adaŋ da Iî di Ziova wóo mɛni. Nya ɓe è tɛɛ kali kponoi é lóno Iî pɔ nyɛɛ ma ya ŋwuru ɓai ŋí miî ife pai saai, kɛ́lɛ ya pai kɛi yɛ̂ɛ Ɣâla. Kɛ́ɛ ŋ̀óo e kɛ a lɛɛ.Zɛnɛse 3:1-5.