Íwoli Tɔ́ɔ Ɣâla Ma Íkɛ Ŋeniɛi Su Wɔlɔ-Wɔlɔ Da Wɔlɔ-Wɔlɔ

Kúkpɛtɛ Ɣâlai a ŋwɛ̂lii é kú teniŋ tɔ́ɔ, é kú maa-kɔ̃ɔ, é lûwa láa kûa.

Gɔ́ɔ Pîlanii

Ee núu-kpne wɛ́li káa mai, Ɣâla a kɛ-ɣeniɛ kɛ́ pere lɛ́lɛɛ lɛ la kûa.

Kwa Kúwóli Tɔ́ɔ Léŋ Ɣâla Ma?

Ǹɛ́lɛɛi kú m̀ɛnii kɔ́lɔŋ maa nɛ̃̂ɛi kú gɛi, da ǹûai da pɔri kpɔnîi kûai.

Gbɛ̂ɛ Ɓa Dɔ̃yâ Ɣâlai?

Kwa pɔri náa kɔ́lɔnîi, kú dûa-pere taŋa maa-kɔ́ri.

Fúlu-laa È Kɛ Léŋ Paredai ?

Gɔlɔi maa-ŋuŋ Ŋâla-kɔlɔi sui, e lono é pîlaŋ ma.

Dí Díwóli tɔ́ɔ Sêtɔŋ Ma—Lé Ɓé Kɛ A Dia?

Mɛni nyɔ́mɔɔ-ŋa dí pɛlɛ kɛ́i.

Gbɛ̂ɛ Ɓé Kɛ́ A Yîsɛ Kôrai?

Le mɛni ɓe nɛ́lɛɛi la à gɛ́ɛ kú Yîsɛ ma tɔ̃yâ kɔ́lɔŋ?

Zaai Yîsɛ È Gɛ́i, Lé Ɓé A Pɔri Gɛi Ímɛni Mai?

A pɔri gɛ́i I lûa támaa sɔlɔ-ɓó.

Diai Pâi Díwóli Tɔɔ̂i Ɣâla Wóo Mai Lé Lûa Ɓé Da Pâi Zɔlɔ Ɓói?

M̀ɛni lɛ́lɛɛ-ŋai ífe pâi ŋwɛ̂lii dí tɛɛ yai.

I Laai La Ziova A Ŋ̀óli Tɔ́ɔ Kúfɛli-woo Ma?

Lé mɛni-ŋa ɓé ya pɔri Ɣâla fɛli m̀ɛni ma?

Yá Ká Íkáayɔɔ-ŋai Ká Lii-Nɛ̃ɛ Da Lii-laa Sɔlɔ Ɓó Léŋ?

Zɛŋ Kélee Kpɛtɛ Ɣâlai a lia-woo lɛ́lɛɛ tɛɛ káayɔɔ-ŋ pɔ́.

Le Ɓé Kwa Pɔri Gɛ́i À Gɛ́ɛ Kú Ɣâla Líi Laa?

Mɛni taŋa wɛ́li fé ma, kɛ̀ɛ daŋa wɛ́li káa ma.

Ɓa Nɛ Léŋ À Gɛ́ɛ Ya Ŋwɛ̂lii I Kánaŋ Ziova Ma?

Kwa kɛ ŋwɛ̂lii kú kánaŋ Ziova ma, a gɛ kú mɛni-kpɛtɛ lɛ́lɛɛ kɛ.