Lí zu-pere

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Gɔlɔ-ŋai da Gɔlɔ-kpua-ŋai Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri mɛni ma

Ya pɔri gɔlɔ-ŋai da gɔlɔ-kpua-ŋai ŋí dãanlôo kɛi Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri mɛni mà.

 

GÁA

Zɛŋ dani-ŋa kwaâ m̀aa-fáleŋ gɔlɔ-ŋai vãai ŋa sui, kufe nîi m̀aa-fáleŋ ní gɔlɔ-ŋai ku diprint kɛi su.