Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Ziova A Pâi Kpɔnîi Ya

Ziova A Pâi Kpɔnîi Ya

M̀ɛni-kɔɔŋ-maai ŋí su, ɣâla-kɔlɔ-kpua tɔnɔ ɓé kpɔŋ Grayson ma à gɛ́ɛ é gɔ́lɔŋ vé a kpa à gɛ́ɛ maa é kɛ́ a ŋwaa, é lɛ́ɛ pâi Ziova fɛlii.