Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

ZƐŊ-LƐƐ 4

Berei Kwa Pɔri Ɣâla-kɔlɔ-kpua-ŋa Lɛ́i La A Núu Líi Kula Pere

Berei Kwa Pɔri Ɣâla-kɔlɔ-kpua-ŋa Lɛ́i La A Núu Líi Kula Pere

Ya pɔri kpɔnîi léŋ ǹûai díwóli tɔɔ̂i yai dîa à gɛ́ɛ dí mɛni maa-kɔ́rii ŋâla-kɔlɔ-kpua-ŋai ya nónoi su?