Kɔ́ Íkɛ A Kɔlɔ Lóno-nuu Da Sɛŋ-lɛ-nuu Lɛ́lɛɛ—Vilo-ŋai

Kɔlɔ lono pere da sɛŋ lɛ́ pere kpɔŋ ŋɛ́i maa-kɔ́ri.

ZƐŊ-LƐƐI 2

Lono A Ŋ̀ɛ́i Pono Pere

Ya pɔri lono tɛɛi léŋ a pere sîi nyii a nûa líi laa?

ZƐŊ-LƐƐI 4

Berei Kwa Pɔri Ɣâla-kɔlɔ-kpua-ŋa Lɛ́i La A Núu Líi Kula Pere

Ya pɔri kpɔnîi léŋ ǹûai díwóli tɔɔ̂i yai dîa à gɛ́ɛ dí mɛni maa-kɔ́rii ŋâla-kɔlɔ-kpua-ŋai ya nónoi su?

ZƐŊ-LƐƐ 5

Kɔlɔ Lóno Pere Lɛ́lɛɛ

Lé ɓa kpɔŋ maa tɛɛ kúpɔ à gɛ́ɛ kú m̀ɛnii gɔlɔ-laai mai, lóno?