Ŋâla-woo-ɓoɔi Kɔ́ɔ-pîlaŋ Pere

Vilo-ŋai ŋí da kpɔŋ maa tɛɛ ípɔ à gɛ́ɛ I lono nûa pɔ́ é pîlaŋ Ŋâla-kɔlɔi ma.

Íkaayɔɔ̂i A Pɔri Kɛi Lii-nɛ̃ɛ Su Kɔ́ɔ-pîlanii

Tûalaa da káayɔɔ káa sâa tɛɛi mɛni-kpɔlu támaa su. Ŋâla-kɔlɔi nɔ́ ɓa m̀ɛni-ŋuŋ lɛ nyii a pa a lii-nɛ̃ɛ káayɔɔ-ŋa pɔ́.

Ya Ŋwɛ̂lii I Tuŋ Lɛ́lɛɛ Mɛni?

Azaya 52:7 nyɛɛ ‘lii-see maa tûŋ lɛ́lɛɛ’ káa Ŋâla-kɔlɔi su. Duŋ lɛ́lɛɛi ŋí a pa a lii-nɛ̃ɛ íkaayɔɔ̂i pɔ́, laoi-laa lɛ́lɛɛ da lii-see.