Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

M̀ɛni-ŋai Bîlaŋɔi Zɛlemaya Mai

M̀ɛni-ŋai Bîlaŋɔi Zɛlemaya Mai

Mɛni maa-kɔ́ri é pîlaŋ Zɛlemaya kɔlɔi ma, nyii bîlaŋɔi líi lɔ, tɔɔi kpanaŋ, da kili-kɛ-zu ma.