Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

M̀ɛni-ŋai Bîlaŋɔi Zɔ̂ŋ Mai

M̀ɛni-ŋai Bîlaŋɔi Zɔ̂ŋ Mai

M̀ɛni-ŋuŋ-ŋai Zɔ̂ŋ kɔlɔi sui, nyii gáa a kɔlɔ nyii Ɣâla ŋɔwɛli-kɛ-maai lɛ́i.