Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

M̀ɛni-ŋai Bîlaŋɔi Lûu Mai

M̀ɛni-ŋai Bîlaŋɔi Lûu Mai

M̀ɛni-ŋai Lûu kɔlɔi sui, nyii-ŋai bîlaŋɔi Zîsɛ ŋɔkɛ-ɣéniɛi da ŋɔɣâla-woo-ɓo tíi ma.