Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

M̀ɛni-ŋai Bîlaŋɔi Ɛzura Mai

M̀ɛni-ŋai Bîlaŋɔi Ɛzura Mai

Mɛni-ŋuŋ-ŋa maa-kɔ́ri é pîlaŋ Ŋâla-kɔlɔ-kpuai Ɛzura ma, nyii gáa a mɛni pɔlɔ é pîlaŋ tɔ̃yâ ɣâla-fɛliɛ ma Zerusâlɛŋ Zûu-ŋai kulaa luɛ-laa su Babelɔŋ.