Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

M̀ɛni-ŋai Bîlaŋɔi Ɛtɛ Mai

M̀ɛni-ŋai Bîlaŋɔi Ɛtɛ Mai

Ɓɛ́i káa m̀ɛni-ŋai gɔlɔi ŋí su dí kɛ naa, da m̀ɛnii kwa pɔri maa-kɔ̂rii zu é pîlaŋ berei ma Ɛtɛ è tɔɔ la a gbanaŋɔɔ a lii-kpele pere Ɣâla ŋɔnûai mɛni ma.