Iskrini seesetingi sikuvumela ukuba ubhale utv.jw.org.

Cofa kwindawo yeesetingi. Ukuze uhlaziye iisetingi zesixhobo sakho, landela le miyalelo ingezantsi:

Qaphela: Ezi setingi zisebenza kuphela kwisixhobo okanye kwi-intanethi oyisebenzisayo. Ukuba uyakucima oko ubukubhale kwi-intanethi, ngokuzenzekelayo iisetingi zesixhobo sakho zibuyela kwezokuqala.

 Khetha Umgangatho Womfanekiso Wevidiyo

  • Cofa indawo enomgangatho womfanekiso wevidiyo owufunayo.

  • Cofa indawo ethi Gcina ukuze utshintsho olwenzileyo lusebenze.

Athetha ukuthini la manani? Amanani adwelisiweyo abonisa ubude bevidiyo kwisikrini nomgangatho womfanekiso wevidiyo. Inani elikhulu libonisa umgangatho ophezulu womfanekiso wevidiyo, oko kufuna i-intanethi ekhawulezayo.

Oku kungezantsi kuza kucacisa ngemigangatho yemifanekiso yevidiyo:

Umgangatho womfanekiso wevidiyo

Ingcaciso

I-240p

Owona mgangatho uphantsi. Lo mgangatho usebenza kakuhle kwizixhobo ezinesikrini esincinci.

I-360p

Umgangatho ophantsi. Lo mgangatho usebenza kakuhle kwizixhobo ezinesikrini esincinci.

I-480p

I-Standard definition. Lo mgangatho usebenza kakuhle kwiitablet, iikhomyutha, nakwisikrini seTV.

I-720p

I-High definition (HD). Lo mgangatho usebenza kakuhle kwiikhompyutha ezinesikrini esiveza ividiyo ngokucacileyo.

I-1080p

I-Highest quality (HD). Lo mgangatho usebenza kakuhle kwikhompyutha enesikrini esibonisa ividiyo ngeepixel ezingama-1080, okanye kwiHDTV enomgangatho womfanekiso wevidiyo ongama- 1920x1080.

Kutheni umele utshintshe umgangatho womfanekiso wevidiyo? Ukuba i-intanethi ekwisixhobo osisebenzisayo iyacotha, kwaye ufumanisa ukuba xa ufuna ukwenza into ofuna ukuyenza ividiyo iyema okanye ayidlali kakuhle, kufuneka usebenzise umgangatho womfanekiso wevidiyo ongaphantsi kunalowo uwusebenzisayo. Yisa umgangatho womfanekiso wevidiyo kwinani eliphezulu elikwaziyo ukusebenza kakuhle kwikhompyutha okanye kwisixhobo sakho. Ukuba ufuna kungatsalwa mali eninzi xa usebenzisa i-intanethi khetha iisetingi ezingaphantsi kunezo uzisebenzisayo.

Zisentyenziswa njani ezi setingi? ITV.JW.ORG ayizokuvela kwikhompyutha okanye kwisixhobo sakho ngomgangatho womfanekiso ongaphezulu kunalowo ubuwukhethile. (Bona indawo ethi Okudlalayo kwi tv.jw.org.)

Ukuba kwiisetingi zakho ukhetha indawo ethi Automatic, itv.jw.org iza kukukhethela owona mgangatho womfanekiso wevidiyo ohambelana nobukhulu besikrini sekhompyutha okanye isixhobo sakho.

 Yenza Amagama Athethwayo Avele Ngezantsi Okanye Angaveli

Ezinye iividiyo ziyawaveza amagama athethwayo ngezantsi xa zidlala. Amagama avela ngezantsi kwividiyo avela ngolwimi olufanayo nolo luthethwa ngabantu abakuloo vidiyo.

  • Yiya kwibhokisi ethi, Bonisa Amagama Athethwayo Ukuba Akho uze ufake uphawu xa ufuna amagama avele kwividiyo.

  • Lususe uphawu ukuba awusafuni avele amagama athethwayo.

  • Cofa indawo ethi Gcina ukuze iisetingi zisebenze.

Qhaphela: Ezi setingi zisebenza kuzo zonke iividiyo ezinamagama athethwayo avela ngezantsi, nokuba ividiyo uyidlala kwicandelo elithi Ezidlalayo okanye kwelithi Oovimba Beevidiyo.

 Khetha Isitishi Ofuna Ukusibukela

Ngokuzenzekelayo, inkqubo yetv.jw.org iyasikhumbula isitishi sokugqibela ubusibukele ize xa uphinda ukhetha ukubukela ividiyo kwindawo ethi Ezidlalayo ikuse ngqo kweso sitishi ubugqibele ngaso.

Mhlawumbi ufuna kuvele isitishi esithile rhoqo xa ubukela kwindawo ethi Ezidlalayo. Ngokomzekelo, ukuba ungumzali ungathanda ukuba itablet esetyenziswa ngabantwana bakho iye ngqo kwisitishi esithi Abantwana.

  • Ukuze kusoloko kuvela isitishi esinye xa uza kuqala ukubukela iividiyo, yiya kwindawo yeesetingi uze ukhethe igama lesitishi.

  • Ukuze ubuyele kwiisetingi zakuqala, khetha indawo ethi Qala apho bendigqibele khona.

  • Cofa indawo ethi Gcina ukuze iisetingi zisebenze.