Icandelo elithi Ezirekhodiweyo linezandi ezahlukahlukeneyo. Mamela isandi sibe sinye okanye uzidlale zonke ezahlukahlukeneyo.

Cofa kwindawo ethi Ezirekhodiweyo ukuze ubone izandi ezirekhodiweyo ezikhoyo. Ukuze umamele ezirekhodiweyo yenza oku:

  Mamela Inkqubo Yesandi Esirekhodiweyo Okanye Uzimamele Zonke

Izandi ezirekhodiweyo zifumaneka kumxholo othi ezirekhodiweyo. Yehla ukuze ubone zonke ezirekhodiweyo.

Ikhompyutha okanye itablet: Cofa umgca Okhombe Ekhohlo okanye Okhombe Ekunene ukuze ubone ezirekhodiweyo ezingakumbi ezikhoyo.

Ifowuni: Inqkubo yesandi esirekhodiweyo kwicandelo ngalinye iyavela. Ukuze ubone ezinye izandi ezirekhodiweyo kwicandelo, cofa kwindawo ethi Bona Ezingakumbi.

Ukuze ukhethe isandi esirekhodiweyo osifunayo, cofa kumfanekiso waso. Umfanekiso nomxholo wesandi osikhethileyo uza kuvela.

Cofa kwindawo ethi Dlala ukuze udlale isandi esirekhodiweyo. (Qaphela: Kwi-iOS nakwiAndroid kufuneka ucofe kwindawo ethi Dlala xa kuvela iimpawu zevidiyo.)

  • Icebiso: Kunokuba udlale isandi esinye ngexesha, unokucofa kwindawo ethi Dlala Zonke ukuze zidlale zonke izandi ezirekhodiweyo kwicandelo.

  • Cofa kuShuffle ukuze udlale zonke izandi ezikwicandelo ngokungalandelelani.

    Phawula: Ukuba ufuna ukuyimisa, ukuyisa phambili, ukuyibuyisa umva, loo nto ayizukwenzeka ukuba uzidlale zonke kwicandelo.

Yenza Oko Ufuna Ukukwenza

  • Cofa kwindawo Yokumisa Isandi xa ufuna ukusimisa.

  • Cofa kwindawo ethi Dlala ukuze usidlale.

  • Ukuze uye kwenye indawo kwisandi osidlalayo, yisa ichaphaza phambili okanye ulibuyise umva.

  • Kwindawo ethi Dlala Zonke okanye kwethi Shuffle, cofa indawo yokubuyela umva ukuze uye kwisandi obukhe wasimamela kwicandelo.

  • Kwindawo ethi Dlala Zonke okanye kwethi Shuffle, cofa indawo yokuya phambili ukuze uye kwisandi esilandelayo kwicandelo.

  • Ukuze utshintshe indlela isandi esivakala ngayo, sebenzisa iindlela eziqhelekileyo zokwenza oko ezikwikhompyutha okanye kwisixhobo sakho se-elektroniki.