Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Ukuvana Nabanye Abantu

Ukwakha Ubuhlobo

Umbona ngantoni umhlobo wokwenene?

Inkoliso yabantu ivakalelwa kukuba kubalulekile ukuba nabahlobo bokwenene. Unokuba nguye njani umhlobo wokwenene? Eli nqaku linamacebiso amane aseBhayibhileni.

Ngumntu Onjani Umhlobo Wokwenene?

Kulula ukufumana abahlobo abangakuthandiyo kodwa ungabafumana njani aba bokwenyaniso?

Indlela Yokwenza Abahlobo Bokwenene

Amacebiso amane anokuqinisa ubuhlobo.

Ngaba Ndifanele Ndizenzele Abahlobo Abangakumbi?

Kumnandi ukuba nabahlobo abathile abasenyongweni, kodwa akusoloko kunceda. Ngoba?

Ukuba Lilolo

Xa Unesithukuthezi

Isithukuthezi siyingozi empilweni yakho njengokutshaya iientyi eziyi-15 ngosuku. Ungasiphepha njani isithukuthezi?

Ngaba Unesithukuthezi?

Cinga ngeendlela ezintathu zokuphelisa isithukuthezi nokuzenzela abahlobo ongasoze wahlukane nabo.

Ngaba Uyonwaba Okanye Akungeni Kwincoko Yabo?

Kunzima ukuzenzela iitshomi. Ngaba umele ube ngumntu owaziwayo? Unokonwaba njani xa ukunye nabo baze babe ziitshomi zabo?

Kutheni Ndingenazo Nje Iitshomi?

Ayinguwe wedwa oziva enesithukuthezi okanye ongenazitshomi. Funda ngendlela iintanga zakho ezimelana ngayo nezi mvakalelo.

Ukuncokola Ngezinto Ze-elektroniki

Yintoni Endimele Ndiyazi Ngokufaka Iifoto Kwi-intanethi?

Xa ufaka iifoto ozithandayo kwi-intanethi wazisa abahlobo nabantu bakokwenu ukuba unjani, kodwa zikhona neendlela okuyingozi ngako.

Zisebenzise Kakuhle IiWebhsayithi Zokuncokola

Hlala ukhuselekile xa usebenzisa iiwebhsayithi zokuncokola.

Yintoni Endimele Ndiyazi Ngokubhalelana Ngefowuni?

Iisms zinokubonakalisa ubuhlobo onabo nabantu kunye nendlela abanye abakujonga ngayo.

Ukuba Nesimilo Xa Usebenzisa Ifowuni

Ngaba kukrwada ukupazamisa incoko kuba nje ufuna ukujonga isms? Okanye kukrwada ukungayihoyi isms kuba uncokola?

Ukuthandana

Ngaba Bubuhlobo Nje Okanye Luthando?—Inxalenye  1: Yintoni Ebangela Ukuba Ndizibuze?

Fumana amacebiso anokukunceda uqonde ukuba umntu okuthumelela umyalezo uthetha ukuthini na.

Xa Ubuhlobo Bugqith’ Emgceni

Ngaba uzixelela ukuba ‘Singabahlobo nje?’ Ukuba kunjalo, hlola imigaqo yeBhayibhile ukuze ubone ukuba le ndlela yokucinga ichanile kusini na.

Ngaba Luthando Okanye Yintabatheko?

Funda ngoko kuthethwa yintabatheko nothando lokwenene.

Ngaba Ukuncwasa Ngumdlalo Nje?

Yintoni ukuncwasa kanye kanye? Kutheni abanye abantu beyenza loo nto? Ngaba bukho ubungozi?

Luyintoni Uthando Lokwenene?

Imigaqo yeBhayibhile inokuwanceda amaKristu ukuba akhethe amaqabane omtshato afanelekileyo aze aqhubeke ethandana nasemva kokuba etshatile.

Ngaba Ndikulungele Ukuthandana?

Cinga ngale mibuzo mine enokukunceda wazi enoba ukulungele na ukuthandana.

Ngaba Ndikulungele Ukutshata?

Ukuze ukwazi ukuwuphendula lo mbuzo, umele uzazi kakuhle. Ukuzihlola ngokunyanisekileyo kuya kukunceda.

Ngaba Lo Mntu Undifanele?

Ungazivelela njani zonke iinkalo uze ubone ukuba lo mntu unjani kanye-kanye?

Ngaba Sifanele Sahlukane?—Inxalenye 1

Umtshato liqhina elifanele lihlale lihleli. Ngoko ke, ukuba unamathandabuzo ngalo mntu uthandana naye, musa ukungayihoyi loo nto!

Ngaba Sifanele Sahlukane?—(Inxalenye 2)

Akululanga ukwahlukana nomntu omthandayo. Umele uyenze njani loo nto? Uza kuvakalelwa njani emva koko?

Xa Nisahlukana

Unokuqhubeka njani nobomi emva kwentlungu yokwahlukana?

Ukulungisa Iingxabano

Abantu Bangaxolelana Njani?

Imigaqo eseBhayibhileni iye yanceda abantu ababekade beziintshaba ukuba babe noxolo bade babe ngabahlobo.

Yintoni Ukuxolela?

IBhayibhile inamacebiso amahlanu anokukunceda uxolele umntu.

Indlela Yokuxolela

Yintoni eyenza kube nzima ukuxolela? Funda indlela amacebiso eBhayibhile anokunceda ngayo.