Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Impilo Ngokwasemzimbeni Nasengqondweni

Ukuba Sempilweni

Khusela Impilo Yakho

La macebiso alula anokukunceda ukhusele impilo yakho, wonge ixesha nemali.

Imbono YeBhayibhile Ngempilo Entle

Funda ngoko ikutshoyo ngezigulo kunye namachiza.

Iindlela Zokuphucula Impilo Yakho

Izinto ezintlanu ezinokukunceda uphucule impilo yakho.

Izifo—Indlela Yokunciphisa Amathuba Okuba Nazo

Umhla nezolo umzimba wakho ulwa neentshaba ezingene zichwechwa kuwo kodwa ezibulalayo.

Iingcinga Zenza Umahluko!

Ngaba ubulumko obuseBhayibhileni bungakunceda wonwabe?

Oko Kuthethwa Lulutsha Ngokuhlala Usempilweni

Ngaba ukufumanisa kunzima ukutya ngokusempilweni nokujima? Kule vidiyo, ulutsha lubaliselana ngezinto oluzenzayo ukuze luhlale lusempilweni.

Ndingakuphepha Njani Ukutyeba?

Funda oko kuye kwenziwa lolunye ulutsha ukuze lwehle nendlela oluyigcine ngayo imizimba yalo.

Ukoyisa Ingxaki Yokutyeba Ngokugqithiseleyo Kwabaselula

Funda indlela omnye owayethanda ukutya okunesondlo owayoyisa ngayo loo ngxaki.

Ndingakukhuthalela Njani Ukujima?

Nazi izizathu ezintathu ezibangela ukujima kube luncedo.

Ndingenza Njani Ukuze Ndilale Ngokwaneleyo?

Funda ukuba benza njani abanye ukuze bakwazi ukulala kwangethuba.

Ilanga Nomoya—Izibulala Ntsholongwane Zemvelo?

Oososayensi bakutshanje baye bangqina oko kwathethwa kwiminyaka ye-1800.

Ukumelana Nokugula

Ukuphila Nesifo Esinganyangekiyo—Ngaba IBhayibhile Ingakunceda?

Funda ngeendlela ezintathu ezinokukunceda unyamezele isigulo esinganyangekiyo.

Xa Kusehla Intlungu—Ukulahlekelwa Yimpilo

UMabel oyingcali yamathambo. Emva kotyando lwengqondo kwafuneka anyamezele kanye njengaba bantu wayebanyanga ngaphambili.

Kuthekani Ukuba Ndiyagula?—Inxalenye 1

Abaselula abane bachaza izinto ezibancedayo ukuze bahlangabezane nezigulo zabo baze bahlale benethemba.

Kuthekani Ukuba Ndiyagula?—Inxalenye 2

Funda ngolutsha olukhathazwa yimpilo kodwa oluye lakwazi ukuhlala lunembono efanelekileyo ngobomi.

Kuthekani Ukuba Ndiyagula? (Inxalenye 3)

Amava abantu abathathu abatsha angakunceda ufunde indlela yokumelana nokugula.

“Andifuni Ukucinga Kakhulu Ngokugula Kwam”

Yintoni enceda uElisa ahlale enyamezele isifo esibuhlungu nesinganyangekiyo, ade maxa wambi alibale nokuba uyagula?

Ukumelana Nokuba Nesiphene

UYehova ‘Undithwalela Umthwalo Mihla Le’

Phezu kwazo nje iingxaki zempilo, yintoni eye yanceda udade waseNamibhiya wakwazi ukuba nguvulindlela owonwabileyo ngaphezu kweminyaka eyi-20?

Ukomelela Ngoxa Ndibuthathaka

Ukholo lwebhinqa elisebenzisa isitulo esinamavili lwalinceda lafumana “amandla angaphaya koko kuqhelekileyo.”

Ubomi Bokuba Yimfama

Ngaba iimfama zingaze zikwazi ukuva, ukunukisa, nokubamba?

Amehlo KaJairo Amnceda Akhonze UThixo

Nangona enesigulo esibuhlungu, uJairo usabonwabele ubomi ibe uphila ubomi obunenjongo.

Iyeza Lakhe Kukukhonza UThixo!

UOnesmus wazalwana enesifo samathambo. Zimncede njani izithembiso zikaThixo eziseBhayibhileni?

Ukuphila Ngokumpampatha

UJames Ryan wazalwa esisithulu ibe kamva waba yimfama. Yintoni le yenze ubomi bakhe banenjongo?

Ividiyo: “Without It, I Would Feel Lost”

Yiva ibali lendoda eyimfama, eye yafumana iBhayibhile ngeBraille

UYehova undinike okungaphezu koko bekundifanele

UFélix Alarcón wafumana injongo yobomi nangona wafumana ingozi yesithuthuthu eyamshiya engumlwelwe ukususela entanyeni ukwehla.

Ndafumana Ithemba Xa Kanye Ndandilifuna

Xa wayeneminyaka eyi-20, uMiklós Aleksza waba ngumlwelwe ngenxa yengozi. IBhayibhile yamnceda njani wafumana ithemba ngekamva?

Ukukhathalela

Xa Umntwana Wakho Enesiphene

Funda ngeengxaki ezi-3 neendlela zokusebenzisa ubulumko beBhayibhile ukuze uzoyise.

Ndinokwenza Ntoni Xa Umzali Wam Egula?

Ayinguwe wedwa umntu osemtsha ojamelene nemeko enjalo. Funda ukuba yintoni eyanceda abanye ababini ukuba bamelane nale ngxaki.

Xa Umntu Omthandayo Egulela Ukufa

Amalungu entsapho anokumonga aze amthuthuzele njani umntu wawo ogulela ukufa? Abantu abongayo banokwenza ntoni ukuze bamelane nendlela abaziva ngayo xa umntu wabo egula?

Xa Iqabane Lakho Lineentswelo Ezikhethekileyo

Funda ngamacebiso amathathu anokunceda emtshatweni xa elinye iqabane linesigulo esinganyangekiyo.

Izifo

Oko Ufanele Ukwazi Ngokuphazamiseka Kwengqondo

Izinto ezisithoba ezinokukunceda umelane ngokunempumelelo nokuphazamiseka kwengqondo.

Isifo Seswekile—Ungakwazi Na Ukusiphepha?

I-90% yabantu abanesifo seswekile ayikwazi oko.

Oko Ufanele Ukwazi Ngokuxhuzula

Funda ngesi sifo singaqondwayo.

Isifo Seentsini—Ngaba Usengozini?

Isifo seentsini sesona sixhaphakileyo ehlabathini. Sibangelwa yintoni? Unokwazi njani ukuba unaso? Unokuwanciphisa njani amathuba okuba nesi sifo seentsini?

Oko Umele Ukwazi Ngemalariya

Unako ukuzikhusela ukuba uhlala okanye ufuna ukutyelela kwilizwe egqugqisileyo kuyo imalariya.

Ukujamelana Neengxaki Zokuyeka Ukuya Exesheni

Xa wena nabo ubathandayo nisazi konke okwenzekayo xa uyeka ukuya exesheni, uya kukwazi ukujamelana neengxaki osenokudibana nazo.

Ukungonwabi

Indlela Yokuhlangabezana Noxinezeleko

Funda ngezinye iindlela zonyango kunye neengxaki abajamelana nazo abo banoxinezeleko.

Ithini IBhayibhile Ngoxinezeleko?

Funda ngesizathu sokuba uxinezeleko lubakhathaza abo banalo, nendlela iBhayibhile enokubanceda ngayo.

Ucinga Ngokuzibulala?

Yintoni enokubangela umntu ajonge ukufa njengomhlobo?

Ingxaki Yolutsha Olungonwabanga—Isizathu?Yintoni Enokunceda?

Funda indlela onokuzibona ngayo iimpawu zomntu onayo nezinto ezinokuyibangela. Funda ngento enokwenziwa ngabazali nangabanye ukuze bancede.

Ndinokuyeka Njani Ukukhathazeka Kangaka?

Funda oko unokukwenza xa ukhathazekile.

Kutheni Ndizisika?

Ukuzenzakalisa yingxaki yolutsha oluninzi. Ukuba nawe uyazenzakalisa, yintoni enokukunceda ukuba uyeke?

Ndinokujamelana Njani Nokungonwabi?

Iindlela onokuzisebenzisa ezikweli nqaku zinokukunceda wenze izinto ezithile ukuze uphinde wonwabe.

Ngaba IBhayibhile Ingandinceda Xa Ndixinezeleke Engqondweni?

Kukho izinto ezintathu uThixo azinika abantu ngesisa ukuze banyamezele iimvakalelo zokuxinezeleka.

Ixhala Nestres

Ndingajamelana Njani Nexhala?

Amacebiso amathandathu anokukunceda ukwazi ukuhlangabezana nexhala.

Ngaba iBhayibhile Ingakunceda Umelane Namaxhala?

Kubonakala ngathi amaxhala yinto abasoloko benayo abantu. Ngaba baya kuze bakhululeke?

Oko Kuthethwa YiBhayibhile Ngexhala?

Ixhala elililo linokunceda; elingelilo linokwenzakalisa. Unokwenza njani ukuze umelane nalo?

Istres—Amacebiso Anokukunceda Kuso

IBhayibhile inamacebiso anokukunceda umelane nestres esibangelwa zingxaki ezine eziqhelekileyo.

Ingxaki: Ukuba Nokuninzi Emagxeni Akho

Ukuba uzama ukwenza yonk’ into, ungaphela ungenzanga nenye. Ungenza njani ukuze ucuthe istres?

Xa Intombi Yakho Efikisayo Inestres

Amantombazana amaninzi aye akhathazwe lutshintsho olwenzekayo kuwo. Abazali banokuwanceda njani oyise istres?

Ndinokuhlangabezana Njani Noxinezeleko?

Funda ngezona zinto ziphambili ezibangela uxinezeleko namanyathelo onokuwathabatha ukuze umelane nazo.

Uza Kuthini Xa Izinto Zitshintsha

Asinakulubaleka utshintsho. Khawubone ukuba abanye benze ntoni xa bekuvela utshintsho.

Singakoyisa Njani Ukungazithembi?

Izinto ezintathu ezinokukunceda uzithembe.

Ezonyango

Ngaba UmKristu Unokulwamkela Unyango?

Ngaba uThixo uyikhathalele indlela esithanda ukunyangwa ngayo?

Xa Ugulelwa Ngumntu Omthandayo

Ukubhuka nokuhlala ixesha elide esibhedlele kuphelisa umonde. Ungamnceda njani umhlobo okanye isalamane sinyamezele xa kunzima?

Iindlela Zonyango Ezingatofeli Igazi

Funda into eyathethwa ziingcali zonyango eziphuma kumazwe angaphezu kwama-40 ngeendlela zonyango ezingasebenzisi gazi.

Ukutofela Igazi—Bathini Ngoku Oogqirha

AmaNgqina kaYehova aye agculelwa ngenxa yokungatofeli kwawo igazi. Oogqirha bawujonga njani lo mba?