Yiya kwinkcazelo

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

IBhayibhile Iyabutshintsha Ubomi Babantu

Ubomi Obunenjongo

Ndamangaliswa Ziimpendulo ZeBhayibhile Ezicacileyo Nezivakalayo

UErnest Loedi wafumana iimpendulo zeyona mibuzo ibalulekileyo ebomini. Iimpendulo ezicacileyo zeBhayibhile ziye zamnika ithemba lokwenene ngekamva.

Imibuzo Emithathu Eyatshintsha Ubomi Bam

Xa umfundi waba ngumfundisi, uDoris Eldred waphenduleka kwimibuzo awayenayo ngobomi.

Ndandingafuni Ukufa!

UYvonne Quarrie wakhe wabuza wathi, “Kutheni ndilapha?” Impendulo yabutshintsha ubomi bakhe.

Zininzi Izinto Andenzele Zona UYehova

Yiyiphi inyaniso yeBhayibhile eyanceda uCrystal, owayelixhoba lokuxhatshazwa ngesondo esengumntwana, wangumhlobo kaThixo waza waphila ubomi obenentsingiselo?

Ngoku Ndingabanceda Abanye

UJulio Corio wenzakala kabuhlungu waza wacinga ukuba uThixo akamkhathalelanga. Isibhalo esikwiEksodus 3:7 sayitshintsha indlela amjonga ngayo.

Ndandicinga Ngesiqu Sam Kuphela

UChristof Bauer wafundisisa iBhayibhile ngoxa wayekwisikhitshane sakhe esincinane elwandle. Yintoni awayifundayo?

“Andisacingi Ngokutshintsha Ihlabathi”

Ukufunda iBhayibhile kwalinceda njani iqhawe lomzabalazo lafunda ngeyona nto eya kuzisa utshintsho ebantwini?

Ndawubeka Phantsi Umpu Wam

Bukela indlela isigidimi seBhayibhile esithuthuzelayo esamnceda ngayo uCindy watshintsha ubuntu bakhe obabundlongondlongo.

Ndandisithi Akakho UThixo

Wenza njani omnye umfana owayephenjelelwe kakhulu bubuKomanisi nokungakholelwa kubukho bukaThixo ukuze ayithande iBhayibhile?

IBhayibhile Iyabutshintsha Ubomi Babantu—Novemba 2012

Ibhinqa elalinomsebenzi owanelisayo, umngcakazi nendoda eyayiphlelwe litheba ebomini balufumana njani ulonwabo lokwenene?

Iinkolelo Ezitshintshileyo

Inyaniso YeBhayibhile Yandinika Iimpendulo Ezanelisayo

UMayli Gündel wayeka ukukholelwa kuThixo xa kwasweleka utata wakhe. Walufumana njani ukholo lokwenene nolwaneliseko?

Ayiphendula NgeBhayibhile Yonke Imibuzo!

UIsolina Lamela wayengunongendi ongumKatolika, waza kamva waba ngumKomanisi, kodwa wayenamathandabuzo. Kamva, wadibana namaNgqina kaYehova, awamnceda ngeBhayibhile ukuba aphucule ubomi bakhe.

“UYehova Akazange Andilibale”

Eli bhinqa lithanda unqulo lafumana iimpendulo eziseZibhalweni zemibuzo yalo ngoko kwenzeka kuthi xa sisifa. Funda ngendlela inyaniso eyabutshintsha ngayo ubomi balo.

“Ndandifuna Ukuba Ngumfundisi”

Kwasebutsheni bakhe, uRoberto Pacheco wayefuna ukuba ngumfundisi wecawa yamaKatolika. Funda ukuba yintoni eyatshintsha elo phupha.

“Babefuna Ndizibonele Ngokwam Oko Kufundiswa YiBhayibhile”

ULuis Alifonso wayefuna ukuba ngumvangeli weeMormon. Ukufundiswa kwakhe iBhayibhile kwabutshintsha njani ubomi bakhe?

Iziyobisi Notywala

Ndandihlala Esitratweni

Okwenzeka ebomini buka-Antonio kwamenza akazazi ukuba usaphilela ntoni. Yintoni eyatshintsha ubomi bakhe?

Ndafunda Ukuzihlonipha Nokuhlonipha Amabhinqa

UJoseph Ehrenbogen wafunda into eBhayibhileni eyamnceda wabutshintsha ngokupheleleyo ubomi bakhe.

“Ndaqalisa Ukucinga Ngekamva Lam.”

Funda indlela imigaqo yeBhayibhile eyayinceda ngayo enye indoda yatshintsha imikhwa yayo nendlela eyayicinga ngayo ukuze ikholise uThixo.

Ndandidikiwe Yindlela Endandiphila Ngayo

UDmitry Korshunov wayelinxila, kodwa waqalisa ukufunda iBhayibhile suku ngalunye. Yintoni eyamkhuthazela ekubeni enze utshintsho oluphawuleka kangaka ebomini bakhe?

IBhayibhile Iyabutshintsha Ubomi Babantu—Oktobha 2012

Abantu ababini bayitshintsha njani imikhwa emibi, equka utywala neziyobisi baza bonwaba ngokwenene?

“Ekugqibeleni, Ndide Ndayifumana Eyona Nkululeko”

Funda indlela iBhayibhile eye yamnceda ngayo omnye umfana wayeka ukutshaya nokusebenzisa kakubi iziyobisi notywala.

Ulwaphulo-mthetho Nokuphathwa Kakubi Kwabantu

Ndandinengxaki Yokugqajukelwa Ngumsindo

Owayekade ekwiqela lemigulukudu ukholelwa ekubeni umntu anguye namhlanje ubonisa ukuba iBhayibhile inamandla okutshintsha umntu. Ngoku ungumhlobo kaThixo.

Ndandisisikhohlakali, Ndikuthanda Nokulwa

Yintoni eyabangela ukuba uphuma-silwe waseMexico afune ukutshintsha ubuntu bakhe?

Ndicela Undinike Uxolo Nolonwabo Unyaka Nje Ube Mnye

UAlain Broggio wachukunyiswa kakhulu sisicatshulwa seBhayibhile esikweyoku-1 kuYohane 1:9.

Ndandicinga Ukuba Ndiphila Obona Bomi

UPawel Pyzara wayeyindlobongela, esebenzisa iziyobisi, kwangaxeshanye efuna ukuba nguthile kwezomthetho. Ubomi bakhe batshintsha xa waqala umlo namadoda asibhozo.

Ndaye Ndisiba Nguncanyelweni

UStephen McDowell wayelityendye elinoburhalarhume, kodwa ubomi bakhe batshintshwa bubugwinta obabungenziwanga nguye.

Ndafunda Ukuba UYehova Unenceba Ibe Uyaxolela

UNormand Pelletier, wayengasakwazi ukuphila ngaphandle kokuba izinto zabanye abantu. Kodwa wathi akufunda ivesi nje enye yeBhayibhile, zewaxa iinyembezi.

Ndandibulwa Ngokwam Ubungendawo Nogonyamelo

UAntoine Touma wayeyincutshe yeKung fu, kodwa watshintshwa ngamazwi akweyoku-1 kuTimoti 4:8.

Ndandingahambi Ngaphandle Kompu Wam

UAnnunziato Lugarà wayekwiqela lemigulukudu elalidume ngokuqhekeza kodwa ngeny’ imini waya kwiHolo yoBukumkani ibe batshintsha ubomi bakhe.

“Abantu Abaninzi Babengafuni Nokundibona”

Funda indlela iBhayibhile eyayinceda ngayo indoda eyayindlongondlongo yaba seluxolweni.

Imidlalo, Umculo Nokuzonwabisa

Ndawa izihlandlo ezininzi ngaphambi kokuba ndiphumelele

Enye indoda yakwazi njani ukuyeka ukuba likhoboka lokubukela iphonografi yaza yafumana uxolo?

“Ndandikhohlakele”

Phezu kwayo nje impumelelo awayifumanayo emculweni, uEsa wayesazi ukuba ubomi bakhe abunanjongo. Funda indlela le mvumi yeheavy-metal eyalufumana ngayo ulonwabo lokwenene.

Amandla Siwafumana Ngokukhonza UYehova

Ivesi yeBhayibhile yaqinisekisa uHércules ukuba angayeka ukukhohlakala aze abe ngumntu ozolileyo nonothando.

Ayikho Into Endandiyithanda Njengebaseball!

USamuel Hamilton wayeyithanda kakhulu imidlalo kodwa iBhayibhile yabutshintsha ubomi bakhe.

“Isithembiso Somhlaba Oyiparadesi Sabutshintsha Ubomi Bam”

UIvars Vigulis wayephila ubomi bodumo nobumnandi bokudyarha izithuthuthu. Ibutshintshe njani iBhayibhile ubomi bakhe?