Esi sikhokelo sokufunda sisekelwe kwisahluko 14 sencwadi ethi, Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile?

Umzekelo owamiselwa nguYesu, unokubanceda njani abazali nabantwana?