Esi sikhokelo sokufunda sisekelwe kwisahluko 18 sencwadi ethi, Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile?

Funda oko kufundiswa yiBhayibhile ngezinto ekufuneka uzenze ngaphambi kokuba ubhaptizwe.