Esi sikhokelo sokufunda sisekelwe kwisahluko 19 sencwadi ethi, Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile?

Emva kokuba waze inyaniso ngoThixo, yintoni eza kukunceda usondele kuye? Ungahlala njani umthanda uThixo?