Funda ngesizathu sokuba kufuneke intlawulelo nokuba ibachaphazela njani abo bathembekileyo. Printa i-PDF, uze uphendule imibuzo.