Funda ngendlela iimeko esiphila kuzo namhlanje ezahluke ngayo kwezo zacetywa nguThixo. Ziprintele eli phepha uze uphendule imibuzo.