Kutheni sifanele sisihlonele isipho sobomi? Singabonisa njani ukuba siyabuhlonela ubomi bethu nobabanye?