Funda ngezizathu zokuba abo baza kulawula eBukumkanini bukaThixo bekufanelekela kakuhle ukulawula. Printa iPDF uze uphendule imibuzo.