Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Izixhobo Zokufunda IBhayibhile

Dawunlowuda ezi zixhobo zokufunda iBhayibhile uze uzifunde nencwadi ethi, Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? Hlola iinkolelo zakho, funda oko kufundiswa yiBhayibhile uze ufunde indlela onokulumela ngayo ukholo lwakho.

Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile?

Esi sixhobo sokufunda iBhayibhile senziwe ngohlobo lokuba sikuncede ufunde ngoko kuthethwa yiBhayibhile kwimixholo eyahlukahlukeneyo, kuquka othi isizathu sokuba sibandezeleke, oko kwenzekayo kuthi xa sisifa, indlela esinokulufumana ngayo ulonwabo ebomini njalo njalo.

ISAHLUKO 1

Inyaniso NgoThixo—(Inxalenye 1)

Ubuya kuthini ukuba bekukho umntu othi “uThixo uyabohlwaya abantu abenza izinto ezimbi ngokubenza baphile ubomi obunzima”?

ISAHLUKO 1

Yiyiphi Inyaniso Ngokuphathelele UThixo? (Inxalenye 2)

Ngaba inokwenzeka into yokuba ube ngumhlobo kaThixo?

ISAHLUKO 2

IBhayibhile—Incwadi Evela KuThixo (Inxalenye 1)

IBhayibhile yabhalwa ngabantu, kodwa iyincwadi evela kuThixo’ njani?

ISAHLUKO 2

IBhayibhile—Incwadi Evela KuThixo (Inxalenye 2)

Ezinye iinkcukacha eziseBhayibhileni zisenza siqiniseke ukuba iBhayibhile ibhalwe nguThixo.

ISAHLUKO 3

Yintoni Injongo KaThixo Ngomhlaba? (Inxalenye 1)

Ngaba wayefuna ukuba izinto zibe nje kwasekuqaleni?

ISAHLUKO 3

Yintoni Injongo KaThixo Ngomhlaba? (Inxalenye 2)

Ukuba injongo yakhe kukuba umhlaba ube yiparadesi, kutheni ungeyiyo ngoku?

ISAHLUKO 3

Yintoni Injongo KaThixo Ngomhlaba? (Inxalenye 3)

Ngaba uThixo ucebe ukuba ibe ngabantu abasombulula iingxaki zehlabathi?

ISAHLUKO 4

Ngubani UYesu Kristu? (Inxalenye 1)

Ungamphendula njani umntu othi uYesu wayengumntu nje oqhelekileyo?

ISAHLUKO 4

Ngubani UYesu Kristu? (Inxalenye 2)

Unokuphendula uthini xa umntu esithi uYesu uyalingana noThixo?

ISAHLUKO 4

Ngubani UYesu Kristu? (Inxalenye 3)

UYesu wabonisa njani ukuba namandla kunye nokuthantamisa kwangaxeshanye?

ISAHLUKO 5

Intlawulelo—Esona Sipho Sikhulu SikaThixo (Inxalenye 1)

Ngaba ungalufumana usindiso ngemisebenzi yokholo?

ISAHLUKO 5

Intlawulelo—Esona Sipho Sikhulu SikaThixo (Inxalenye 2)

Ukufa komntu omnye kangangamawakawaka eminyaka edluleyo kunanto yakwenza nantoni nobomi bam?

ISAHLUKO 6

Baphi Abafileyo? (Inxalenye 1)

Ngaba baphila kwenye indawo? Ngaba batshiswa esihogweni?

ISAHLUKO 6

Baphi Abafileyo? (Inxalenye 2)

Ngaba ukufa kwadalwa?

ISAHLUKO 7

Ithemba Lokwenene Ngabantu Obathandayo Abafileyo (Inxalenye 1)

Ukuba ubuhlungu, ngaba loo nto ithetha ukuba awunalo ukholo kuvuko?

ISAHLUKO 7

Ithemba Lokwenene Ngabantu Obathandayo Abafileyo (Inxalenye 2)

Unokumphendula njani umntu othi ithemba lovuko liyintsomi?

ISAHLUKO 8

Buyintoni UBukumkani BukaThixo? (Inxalenye 1)

Kutheni uThixo eza kuba nabalawuli abangabantu ezulwini, ekubeni eneengelosi ezininzi ezinyanisekileyo ebenokukhetha kuzo?

ISAHLUKO 8

Buyintoni UBukumkani BukaThixo? (Inxalenye 2)

Yintoni obusele buyenzile uBukumkani bukaThixo? Yintoni obuza kuyenza kwikamva?

ISAHLUKO 9

Ngaba Siphila ‘Kwimihla Yokugqibela’? (Inxalenye 1)

Abanye abantu bakufumanisa kunzima ukukholelwa ekubeni siphila kwimihla yokugqibela. Ziziphi izizathu onazo zokuqiniseka ukuba sekukufutshane ukuba ipheliswe le nkqubo yezinto?

ISAHLUKO 9

Ngaba Siphila “Kwimihla Yokugqibela”? (Inxalenye 2)

IBhayibhile iyathetha ngezinye zezinto ezintle eziza kwenzeka kwimihla yokugqibela.

ISAHLUKO 10

Izidalwa Zomoya—Indlela Ezisichaphazela Ngayo (Inxalenye 1)

Ngaba iingelosi zikhona? Ngaba zikho iingelosi eziyingozi? Sebenzisa esi sikhokelo sokufunda ukuze ufumane iimpendulo.

ISAHLUKO 10

Izidalwa Zomoya—Indlela Ezisichaphazela Ngayo (Inxalenye 2)

Ngaba ikho into ephosakeleyo ngokuzama ukunxibelelana nemimoya?

ISAHLUKO 11

Kutheni UThixo Evumela Ukubandezeleka? (Inxalenye 1)

Ukuba uThixo unamandla, ngaba asinguye obekek’ ityala ngezi zinto zimbi zenzekayo?

ISAHLUKO 11

Kutheni UThixo Evumela Ukubandezeleka? (Inxalenye 2)

IZibhalo zinempendulo ecacileyo neyanelisayo kulo mbuzo unzima.

ISAHLUKO 12

Ukuphila Ngendlela Ekholisa UThixo (Inxalenye 1)

Ngaba unokuba ngumhlobo kaThixo? Hlola oko ukukholelwayo, isizathu sokuba ukukholelwe uze ujonge oko kufundiswa yiBhayibhile.

ISAHLUKO 12

Ukuphila Ngendlela Ekholisa UThixo (Inxalenye 2)

Ngaba sinako ukumkholisa uThixo nakuba uSathana esenzela iingxaki?

ISAHLUKO 12

Ukuphila Ngendlela Ekholisa UThixo (Inxalenye 3)

Kufuneka umgudu ukuze ukwazi ukuphila ngemigaqo yeBhayibhile. Ngaba oko kuluncedo?

ISAHLUKO 13

Imbono KaThixo Ngobomi (Inxalenye 1)

Ubomi sisipho esivela kuThixo. Singabonisa njani ukuba siyabuhlonela ubomi bethu nobabanye?

ISAHLUKO 13

Imbono KaThixo Ngobomi (Inxalenye 2)

Esi sikhokelo sokufunda asizokukunceda nje wazi iinkolelo zakho ngokutofelwa kwegazi nendlela yokusebenzisa igazi kodwa siza kukunceda ukwazi ukuzichaza iinkolelo zakho kwabanye.

ISAHLUKO 14

Indlela Yokwenza Intsapho Yakho Yonwabe (Inxalenye 1)

Yintoni eyona nto inokwenza konwatywe emtshatweni? Phanda ngeenkolelo zakho, hlola iimfundiso zeBhayibhile, funda neendlela onokuchazela ngayo abanye iinkolelo zakho usebenzisa esi sikhokelo sokufunda.

ISAHLUKO 14

Indlela Yokwenza Intsapho Yakho Yonwabe (Inxalenye 2)

Umzekelo owamiselwa nguYesu, unokubanceda njani abazali nabantwana? Hlola iinkolelo zakho noko kufundiswa yiBhayibhile.

ISAHLUKO 15

Unqulo Olumkholisayo UThixo (Inxalenye 2)

Ngaba kwanele nje ukuthi uyakholelwa kuThixo ukuze akholiswe nguwe? Okanye ngaba ufuna abakhonzi bakhe benze okungakumbi?

ISAHLUKO 16

Lumele Ngokuqinileyo Unqulo Lokwenyaniso (Inxalenye 1)

Ngaba uThixo uyafuna siyibhiyozela imihla yokuzalwa, iiholide zonqulo nokusebenzisa imifanekiso xa simnqula? Yiyiphi imigaqo yeBhayibhile esebenzayo kulo mba?

ISAHLUKO 16

Lumele Ngokuqinileyo Unqulo Lokwenyaniso (Inxalenye 2)

Unokuzichaza njani ngobuchule iinkolelo zakho kwangaxeshanye uzihlonele iimbono zabanye?

ISAHLUKO 17

Sondela KuThixo Ngomthandazo (Inxalenye 2)

Funda oko kuthethwa yiBhayibhile ngendlela nexesha esinokuthandaza ngalo.

ISAHLUKO 18

Ubhaptizo Nolwalamano Lwakho NoThixo (Inxalenye 1)

Kutheni amaKristu kufuneka ebhaptiziwe? Yintoni efanele ikhuthaze amaKristu ukuba abhaptizwe?

ISAHLUKO 18

Ubhaptizo Nolwalamano Lwakho NoThixo (Inxalenye 2)

Ngaphambi kokuba umKristu azinikele kuThixo zintoni ekufuneka azenze? Ukuzinikela komKristu kuThixo kwenza enze eziphi izigqibo emva kokuba ezinikele?

ISAHLUKO 18

Ubhaptizo Nolwalamano Lwakho NoThixo (Inxalenye 3)

Yintoni elindelekileyo kumKristu ozahlulele kuThixo? Kutheni amaKristu amthanda ngokunyanisekileyo uThixo eqinisekile ukuba anokuphila ngemithetho yakhe?