Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IZINTO ESIZIFUNDA KWIVIDIYO

Iintshayelelo Zeencwadi ZeBhayibhile

Ezi vidiyo zimfutshane zisinika inkcazelo ebalulekileyo ngexesha, iindawo ezabhalelwa kuzo noko zithetha ngako iincwadi zeBhayibhile. Sebenzisa oko ukufunda kwezi vidiyo ukuze uphucule indlela oyifunda ngayo iBhayibhile.

Intshayelelo KaEzra

UYehova ugcina isithembiso sakhe sokukhulula abantu ekuthinjweni ngamaBhabhiloni nokubuyisela unqulo lokwenyaniso eYerusalem.

Intshayelelo KaNehemiya

Incwadi yeBhayibhile kaNehemiya inamacebiso aluncedo kubo bonke abanquli bokwenyaniso namhlanje.

Intshayelelo KaEstere

Iziganeko zemihla kaEstere ziya kulomeleza ukholo lwakho kwindlela uYehova uThixo akwazi ngayo ukukhulula abantu bakhe ebunzimeni namhlanje.

Intshayelelo KaYobhi

Bonke abo bathanda uYehova baza kuvavanywa. Ingxelo kaYobhi iyasiqinisekisa ukuba sinokuhlala sigcine ingqibelelo size silumele ulongamo lukaYehova.

Intshayelelo YeeNdumiso

IiNdumiso zixhasa ulongamo lukaYehova, inceda ize ithuthuzele abo bamthandayo ize ibonise indlela ihlabathi eliza kutshintsha ngayo esebenzisa uBukumkani.

Intshayelelo YeMizekeliso

Fumana ukhokelo olusuka kuThixo kuyo yonke into ebomini bakho, ukususela kwimiba yoshishino ukuya kutsho kweyentsapho.

Intshayelelo YeNtshumayeli

UKumkani uSolomon uthetha ngezona zinto zibalulekileyo ebomini nangezinto ezingqubanayo nobulumko bukaThixo.

Intshayelelo YeNgoma Yazo Iingoma

Uthando umShulamikazi analo ngomalusi lufaniswa ‘nedangatye likaYa.’ Ngoba?

Intshayelelo kaIsaya

Incwadi kaIsaya yincwadi ethetha inyaniso, enokwenza umthembe ngakumbi uYehova kuba uyazizalisekisa izithembiso zakhe ibe unguThixo wosindiso.

Intshayelelo KaYeremiya

UYeremiya wawenza ngokuthembeka umsebenzi wokuprofeta awayewuthunyiwe nangona kwakunzima. Khawucinge ngendlela umzekelo wakhe onokuwanceda ngayo amaKristu namhlanje.

Intshayelelo YeZililo

Le ncwadi yeZililo ebhalwe ngumprofeti uYeremiya, ichaza intlungu engokutshatyalaliswa kweYerusalem, ize ibonise ukuba uThixo usenzela inceba xa siguquka.

Intshayelelo KaHezekile

UHezekile wazenza ngokuthobeka nangesibindi zonke izinto awayezithunywe nguThixo, kungakhathaliseki ukuba zazinzima kangakanani. Ubaluleke kakhulu umzekelo wakhe kuthi namhlanje.

Intshayelelo KaDaniyeli

UDaniyeli nabahlobo bakhe bahlala bethembekile kuYehova phantsi kwazo zonke iimeko. Umzekelo wabo nokuzaliseka kwesiprofeto kuyasinceda ngoku, kweli xesha lesiphelo.

Intshayelelo KaYoweli

UYoweli waprofeta ‘ngemini kaYehova’ ezayo waza wachaza eyona ndlela yokusinda. Isiprofeto sakhe sibaluleke nangakumbi namhlanje.

Intshayelelo KaObhadiya

Yeyona ncwadi imfutshane kwiZibhalo ZesiHebhere. Esi siprofeto sinika ithemba, yaye sithembisa ukuba ilungelo lokulawula likaYehova uThixo liza kuthethelelwa.

Intshayelelo KaYona

Lo mprofeti wavuma ukulungiswa, wawenza umsebenzi wakhe, waza wafunda isifundo esibalulekileyo ngothando lukaThixo olungagungqiyo nangenceba yakhe. Ziza kukuchukumisa izinto ezenzeka kuye.

Intshayelelo KaMika

Esi siprofeto sisiqinisekisa ukuba izinto uYehova athi masizenze ziyavakala ibe ziyasinceda.

Intshayelelo KaMateyu

Kunandiphe ukufunda ngeengongoma eziphambili zale ncwadi yeBhayibhile, iVangeli yokuqala kwezine.

Intshayelelo KaMarko

Incwadi kaMarko, eyeyona imfutshane kwiincwadi zeVangeli, isikrobisa kwixesha elizayo lokulawula kukaYesu njengoKumkani woBukumkani bukaThixo.

Funda Okungakumbi

IINCWADI NEENCWADANA EZINEMIFANEKISO

IBhayibhile—Sithini Isigidimi Sayo?

Sithini esona sigidimi sibalulekileyo seBhayibhile?