Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Umtshato

Indlela Yokuphumelela

Thembelani KuThixo Ukuze Nonwabe Emtshatweni

Ukuzibuza imibuzo nje emibini kungawuphucula umtshato wakho.

Unokonwaba Njani Emtshatweni?

Amacebiso aseBhayibhileni ngendlela onokonwaba ngayo emtshatweni ayasebenza kuba avela kuMsunguli womtshato, uYehova uThixo.

Indlela Yokumelana Neengxaki Zonyaka Wokuqala Nitshatile

Ngaba usandul’ ukutshata? IBhayibhile inokukunceda uqinise umtshato wakho.

Indlela Yokuhloniphana

Ukuhloniphana emtshatweni yinto efanele yenziwe. Yintoni onokuyenza ebonisa ukuba uyamhlonipha umntu otshate naye?

Ukuhlonela Iqabane Lakho

Indoda momfazi wayo banokuthetha njani ngentlonipho omnye komnye?

Ukuba Nombulelo

Xa umfazi nendoda bezama ukuziphawula iimpawu zomnye ezintle, umtshato wabo uya uphucuka. Yintoni enokukunceda ube nombulelo?

Indlela Yokuzibophelela Ngokupheleleyo

Ngaba ukuzibophelela kusisigqibo sobuyatha okanye kufana neankile eqinisa umtshato?

Ukugcina Izithembiso Zomtshato

Yintoni ewenza womelele umtshato? Yintoni ewenza ungomeleli? Unokuwomeleza njani?

Elowo Makanyaniseke Komnye

Ngaba nithembane kakhulu kunokulumkela ukukrexeza?

Ukunceda Umtshato Wakho Wesibini Uphumelele

Umtshato wesibini unokuba neengxaki ezingazange zibekho kowokuqala. Banokuphumelela njani abantu abatshatileyo?

Madoda—Yenzani Kube Mnandi Ekhaya

Intsapho isenokuba nemali eninzi, kodwa ingabi nayo eyona nto ibalulekileyo.

Hlakulelani Ubumoya Nobabini

Setting aside time to study the Bible together can improve your marriage.

Oko Kuthethwa YiBhayibhile

Ngaba Akukho Ngxaki Xa Isibini Sihlalisana?

Funda ukuba ithini iBhayibhile ngothando, ukwabelana ngesondo nokuhlalisana.

Ngaba IBhayibhile Iyathetha Ngokutshata Kwabantu Besini Esifanayo?

Ngumntu owaqalisa umtshato omele azi indlela yokuwenza ube mnandi uze ungapheli.

Ngaba Isithembu Sivumelekile?

Ngaba isithembu seza noThixo? Funda ukuba ithini iBhayibhile ngesithembu.

Ithini IBhayibhile Ngokutshatana Kwabantu Beentlanga Ezahlukeneyo?

Funda eminye imithetho yeBhayibhile ethetha ngokulingana nokutshatana kweentlanga.

Ngaba Umtshato Yinto Nje Yobumnandi?

Funda indlela indima yendoda nomfazi eyamiselwa nguThixo enokubanceda ngayo baphumelele baze bonwabe.

Ngaba Ulonwabo Luxhomekeke Emtshatweni?

Ngaba amaKristu angatshatanga anako ukonwaba? IBhayibhile ichaza indlela amaKristu awujonga ngayo umtshato kwanomzekelo obalaseleyo wokungatshati.

Iingxaki Neendlela Zokuzilungisa

Abantu Basebukhweni

La macebiso mathathu anganinceda nilungise iingxaki zasebukhweni ukuze zingangeni emtshatweni wenu.

Indlela Yokugcina Uxolo Nezalamane Zakho

Unako ukunyaniseka emtshatweni kwangaxeshanye uhlonele abazali bakho.

Xa Iqabane Lakho Lineentswelo Ezikhethekileyo

Funda ngamacebiso amathathu anokunceda emtshatweni xa elinye iqabane linesigulo esinganyangekiyo.

Ukulungisa Iingxabano Emtshatweni

Kutheni kusibakho iingxabano, ibe ungazithintela njani zingonakalisi umtshato wakho?

Ukucombulula Iingxaki Emtshatweni Wakho

Imigaqo yeBhayibhile ingakunceda ucombulule iingxaki ngothando nangentlonelo. Cinga ngamanyathelo amane.

Xa Ningafani

Ngaba wakha wabona ingathi wena neqabane lakho anifanelani?

Indlela Yokuyeka Ukuba Nenzondo

Ngaba ukuxolela iqabane lakho xa likucaphukisile kuthetha ukuthi yenza ngathi le nto ikucaphukisileyo ayinamsebenzi okanye khange yenzeke?

Indlela Abantwana Abawutshintsha Ngayo Umtshato

Funda indlela amacebiso eBhayibhile anokubanceda ngayo abazali abasandula ukuba nosana.

Xa Abantwana Bephumile Ekhaya

Kubanzima kwabanye abazali xa abantwana babo bekhulile baze baphume ekhaya. Bangenza ntoni abazali ukuze baqhele ukuhlala bodwa?

Xa Ubuhlobo Bugqith’ Emgceni

Ngaba uzixelela ukuba ‘Singabahlobo nje?’ Ukuba kunjalo, hlola imigaqo yeBhayibhile ukuze ubone ukuba le ndlela yokucinga ichanile kusini na.

Isiphelo Sokubethwa Kwabafazi Ngamadoda Abo

IBhayibhile inganceda njani ekupheliseni ukubethwa kwabafazi?

Ukwahlukana Nokuqhawula Umtshato

Xa Udanile Emtshatweni

Ngaba ukuhlala neqabane lakho kukwenza uzive ngathi usentolongweni? Izinto ezintlanu ezinokunceda umtshato wakho.

Okufundiswa YiBhayibhile Ngokukrexeza

Ngaba ukukrexeza kuyawuchitha umtshato?

Ukuthembana Kwakhona Emtshatweni

Ukuba uzama ukuhlangula umtshato wakho emva kokrexezo, ngaphandle kwamathandabuzo uza kunyuka umnqantsa. Kodwa unako ukuphumelela!

Ngaba IBhayibhile Iyakuvumela Ukudivosa?

Funda ukuba yintoni uThixo ayivumelayo nayicaphukelayo.

Ukuqhubeka Nobomi Emva Koqhawulo-mtshato

Uninzi lwabo baqhawule imitshato lufumanise ukuba ubomi buye banzima kakhulu kunokuba belucinga. IBhayibhile ingakunceda kule ngxaki.

AmaNgqina KaYehova Akujonga Njani Ukuqhawula Umtshato?

Ngaba amaNgqina KaYehova ayazinceda izibini ezineengxaki emtshatweni? Ngaba abadala bebandla bangathi iNgqina elithile maliwuqhawule umtshato?