Impendulo esuka eBhayibhileni

Amabinzana athi “sindisa” okanye “usindiso” akhe asetyenziswe ngababhali beBhayibhile ukuze bachaze ukuhlangulwa komntu engozini okanye kwintshabalalo. (Eksodus 14:13, 14; IZenzo 27:20) Kodwa, ngokuqhelekileyo, abhekisela ekuhlangulweni kwisono. (Mateyu 1:21) Ekubeni isono sibangelwa kukufa, abantu abasindiswa esonweni banethemba lokuphila ngonaphakade.—Yohane 3:16, 17. *

Lufumaneka njani usindiso?

Ukuze usindiswe, kufuneka ube nokholo kuYesu uze ulubonakalise olo kholo ngokuthobela imiyalelo yakhe.—IZenzo 4:10, 12; Roma 10:9, 10; Hebhere 5:9.

IBhayibhile ibonisa ukuba kufuneka ube nemisebenzi, izenzo zokuthobela, ezibonisa ukuba ukholo lwakho luphilile. (Yakobi 2:24, 26) Noko ke, oku akuthethi ukuba uza kulufumana usindiso. ‘Sisipho sikaThixo’ esifumaneka ngenxa ‘yobubele bakhe obungasifanelanga,’ okanye “inceba” yakhe.—Efese 2:8, 9; iKing James Version.

Ngaba unokuphulukana nosindiso?

Ewe. Kanye njengokuba umntu osindiswe erhaxwa enokuphinda awele okanye aziphose emanzini, nomntu osindiswe kwisono kodwa angaqhubeki ebonisa ukholo unokuphulukana nosindiso. Ngenxa yoku, iBhayibhile ibongoza amaKristu asindisiweyo ukuba ‘alulwele nzima ukholo.’ (Yude 3) Ilumkisa nabo basindisiweyo isithi: “Hlalani nilufezekisa usindiso lwenu ngoloyiko nangokungcangcazela.”—Filipi 2:12.

Ngubani uMsindisi—nguThixo okanye nguYesu?

IBhayibhile ibonisa ukuba uThixo ngoyena mthombo wosindiso, ikwambiza nangokuba ‘nguMsindisi.’ (1 Samuweli 10:19; Isaya 43:11; Tito 2:10; Yude 25) Ngaphezu koko, uThixo wasebenzisa amadoda awahlukahlukeneyo ukuhlangula uhlanga lwamandulo lakwaSirayeli ibe iBhayibhile iwabiza ngokuba ‘ngabasindisi.’ (Nehemiya 9:27; ABagwebi 3:9, 15; 2 Kumkani 13:5) * Ngokufanayo, ekubeni uThixo esindisa abantu esonweni ngedini lentlawulelo likaYesu Kristu, iBhayibhile naye imbiza ngokuba ‘nguMsindisi.’—IZenzo 5:31; Tito 1:4  *

Ngaba wonke umntu uya kusindiswa?

Hayi, abanye abantu abayi kusindiswa. (2 Tesalonika 1:9) Xa uYesu wabuzwa ukuba, “Bambalwa na abo basindiswayo?” waphendula wathi: “Zibhokoxeni ngamandla ukungena ngomnyango omxinwa, kuba ndithi kuni, baninzi abaya kufuna ukungena kodwa bangakwazi.”—Luka 13:23, 24.

Ubuxoki obuthethwayo ngosindiso lwabantu bonke

Ubuxoki: Eyoku-1 kwabaseKorinte 15:22 ifundisa ukuba kuza kusindiswa abantu bonke kuba ithi “nakuKristu bonke baya kwenziwa baphile.”

Inyani: Umongo wale vesi uthetha ngovuko. (1 Korinte 15:12, 13, 20, 21, 35) Ngoko ke ibinzana elithi “nakuKristu bonke baya kwenziwa baphile” lithetha nje ukuba bonke abo bavuswayo bafumana esi sipho ngenxa kaYesu Kristu.—Yohane 11:25.

Ubuxoki: UTito 2:11 ufundisa ukuba bonke abantu baya kusindiswa kuba uthi uThixo “uzisa usindiso kubo bonke abantu.”—International Standard Version.

Inyani: Igama lesiGrike eliguqulelwe ngokuthi “bonke” kule vesi linokuthetha “zonke iintlobo”. * Ngoko, uTito 2:11 unokuqondwa kakuhle njengothetha ukuba uThixo unika zonke iintlobo zabantu ithuba lokusindiswa, kuquka abantu abaphuma “kuzo zonke iintlanga nezizwe nezizwana neelwimi.”—ISityhilelo 7:9, 10.

Ubuxoki: Eyesi-2 kaPetros 3:9 ifundisa ukuba bonke abantu baya kusindiswa kuba ithi uThixo “akanqweneli ukuba kutshabalale nabani na.”

Inyani: UThixo ufuna abantu basindiswe kodwa akabanyanzeli ukuba balamkele ilungiselelo lakhe losindiso. ‘Imini yakhe yomgwebo’ iya kuquka ‘ukutshatyalaliswa kwabantu abangenabuthixo.’—2 Petros 3:7.

^ isiqe. 3 IBhayibhile imbiza ‘njengosindisiweyo’ umntu nokuba ukusindiswa kwakhe esonweni nasekufeni kuseza.—Efese 2:5; Roma 13:11.

^ isiqe. 10 Kwiivesi ezibonisiweyo, ezinye iinguqulelo zisebenzisa amagama anjengelithi “iqhawe,” “umhlanguli,” “igorha,” “inkokeli,” okanye elithi “uthile” kunokuthi “umsindisi.” Noko ke, kwizibhalo zantlandlolo zesiHebhere zeBhayibhile, kwaeli gama linye lisetyenziselwe aba basindiswa njengokuba lisetyenziswa eBhayibhileni xa kubhekiselwa kuYehova uThixo njengoMsindisi.—INdumiso 7:10.

^ isiqe. 10 Igama elithi Yesu lithatyathwe kwigama lesiHebhere elinguYehoh·shuʹaʽ, elithetha ukuthi “uYehova uluSindiso.”

^ isiqe. 17 Jonga iVine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words. Kwaeli gama lesiGrike livela kuMateyu 5:11, othetha ngengxelo kaYesu ethi “zonke iintlobo” zezinto ezimbi ezinxamnye nabalandeli bakhe.—i-International Standard Version.