Impendulo esuka eBhayibhileni

UKayin, izibulo lesibini sokuqala, latshata udadewalo okanye isalamane esisondeleyo. Sifikelela kwesi sigqibo ngenxa yoko kuthethwa yiBhayibhile ngoKayin nentsapho yakhe.

Inyaniso ngoKayin nentsapho yakhe

  • Bonke abantu baphuma kuAdam noEva. UThixo “wazenza ngokuphuma kumntu omnye [uAdam] zonke iintlanga zabantu, ukuba zihlale phezu komhlaba uphela.” (IZenzo 17:26) Umfazi ka-Adam, uEva, waba “ngunina wabo bonke abaphilayo.”(Genesis 3:20) Ngoko kusenokwenzeka ukuba uKayin watshata nomnye kwinzala kaAdam noEva.

  • UKayin nomninawa wakhe uAbheli babengabantwana bokuqala kwabaninzi abazalwa nguEva. (Genesis 4:1, 2) Xa uKayin wagxothwayo ngenxa yokubulala umninawa wakhe, ekhalaza wathi: “Nabani na ondifumanayo uya kundibulala.” (Genesis 4:14) UKayin wayesoyika bani? IBhayibhile ithi, uAdam “wazala oonyana neentombi.(Genesis 5:4) Kucacile ukuba abanye kubantwana baka-Adam noEva babenokumenzakalisa uKayin.

  • Kwakuyinto eqhelekileyo kudala ukutshata nesizalwana sakho. Ngokomzekelo, indoda eyayinyanisekile uAbraham, yatshata intombi katatakhe engeyiyo ekamamawakhe. (Genesis 20:12) Loo mtshato awuzange uvumeleke okokuqala emva koMthetho kaMoses owamiselwa emva kweminyaka emininzi yadlulayo imihla yooKayin. (Levitikus 18:9, 12, 13) Kuyacaca ukuba abantwana bomtshato wabantu abazalanayo babengabi naziphene njengokuba kunjalo namhlanje.

  • IBhayibhile ithi ingxelo ka-Adam, uEva nentsapho yakhe yimbali echanileyo. Umlibo wokuzalwa ka-Adam awufumaneki nje kuphela kwincwadi yeGenesis, eyabhalwa nguMoses, kodwa ukwafumaneka nakwimibhalo yababhali-mbali uEzra noLuka. (Genesis 5:3-5; 1 Kronike 1:1-4; Luka 3:38) Ababhali beBhayibhile bathi ibali likaKayin sisiganeko esikwimbali.​—Hebhere 11:4; 1 Yohane 3:12; Yude 11.