Impendulo esuka eBhayibhileni

Irhamncwa elimbala ungqombela elichazwe kwiSityhilelo 17, limela umbutho onenjongo yokumanya nokumela amazwe ehlabathi. Wawukade uluManyano Lwezizwe kodwa ngoku ziZizwe Ezimanyeneyo.

Izinto ezinokukunceda wazi eli rhamncwa limbala ungqombela

 1. Umbutho wezopolitiko. Irhamncwa elimbala ungqombela ‘lineentloko ezisixhenxe’ ekuthiwa zimela “iintaba ezisixhenxe” ‘nookumkani abasixhenxe’ okanye amagunya alawulayo. (ISityhilelo 17:9, 10) IBhayibhile isebenzisa iintaba namarhamncwa ukufuzisela oorhulumente.—Yeremiya 51:24, 25; Daniyeli 2:44, 45; 7:17, 23

 2. Lifana nenkqubo yezopolitiko esemhlabeni wonke. Irhamncwa elimbala ungqombela lifana nerhamncwa elineentloko ezisixhenxe elikwiSityhilelo 13 elimela inkqubo yezopolitiko esemhlabeni wonke. Omabini lamarhamncwa aneentloko ezisixhenxe, iimpondo ezilishumi namagama onyeliso. (ISityhilelo 13:1; 17:3) Ezi zinto afana ngazo la marhancwa asingomabona-ndenzile. Eli rhamncwa limbala ungqombela lingumfanekiso wenkqubo yezopolitiko esemhlabeni wonke.—ISityhilelo 13:15.

 3. Amandla alo avela kwamanye amagunya. Irhamncwa elimbala ungqombela ‘liphuma kwabanye’, okanye likho ngenxa yamanye amagunya alawulayo.—ISityhilelo 17:11, 17

 4. Lisebenzisana nonqulo. IBhabhiloni Enkulu, ingqokelela yonqulo lobuxoki, ihleli phezu kweli rhamncwa limbala ungqombela, nto leyo ebonisa ukuba eli rhamancwa liphenjelelwa ngamaqela onqulo.—ISityhilelo 17:3-5.

 5. Alimhloneli uThixo. Irhamncwa “lizele ngamagama onyeliso.”—ISityhilelo 17:3

 6. Laliza kukhe lingabikho. Irhamncwa elimbala ungqombela laliza kuba ‘senzonzobileni,’ * okanye lingabikho okwexeshana kodwa liphinde liphume.—ISityhilelo 17:8

Ukuzaliseka kwesiprofeto seBhayibhile

Makhe sihlolisise indlela iZizwe Ezimanyeneyo kunye noManyano Lwezizwe ezisizalisekise ngayo isiprofeto seBhayibhile serhamncwa elimbala ungqombela.

 1. Umbutho wezopolitiko. IZizwe eZimanyeneyo zixhasa inkqubo yezopolitiko ngokukhusela “ukulingana kwazo zonke izizwe ezingaMalungu azo.” *

 2. Zifana nenkqubo yezopolitiko esemhlabeni wonke. Ngo-2011, iZizwe Ezimanyeneyo zongezeleleka, zaza zanamazwe ayi-193. Ngoko, zithi zimela isininzi sezizwe nabantu ehlabathini.

 3. Amandla azo avela kwamanye amagunya. IZizwe eziManyeneyo zikho ngenxa yamazwe angamalungu azo ibe igunya namandla ziwafumana kuloo mazwe.

 4. Zisebenzisana nonqulo. IZizwe ezimanyeneyo noManyano lweZizwe bezisoloko zixhaswa lunqulo lwehlabathi. *

 5. Azimhloneli uThixo. IZizwe Ezimanyeneyo zasekwa ukuze “zigcine uxolo nokhuseleko emhlabeni wonke.” * Nangona le njongo yazo isenokubonakala incomeka, iZizwe Ezimanyeneyo zidelela uThixo ngokuthi zingenza into enokwenziwa kuphela buBukumkani bakhe.—INdumiso 46:9;Daniyeli 2:44.

 6. Zakha zangabikho okwexeshana. UManyano LweZizwe olwasekwa emva kweMfazwe Yehlabathi I ukuze lugcine uxolo emhlabeni, zange lukwazi ukuthintela ukuxabana kwamazwe ehlabathi. Yaphela into ebithethwa ngalo xa kwaqalisa iMfazwe Yehlabathi II ngo-1939. Ngo-1945, emva kweMfazwe Yehlabathi II, kwasekwa iZizwe Ezimanyeneyo. Injongo yazo kunye nendlela ezisebenza ngayo iyafana naleyo yoManyano lweZizwe.

^ isiqe. 10 Ngokutsho kweVine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words, igama lesiGrike eliguqulelwe ngokuthi “inzonzobila” lithetha “ubunzulu obungenakulinganiswa.” IKing James Version iguqulela eli gama ngokuthi “ngumngxuma ongenasiphelo.” EBhayibhileni libhekisela kwindawo okanye imeko yokuvaleleka neyokungenzi nto.

^ isiqe. 13 Funda inqaku lesibini le-Charter of the United Nations.

^ isiqe. 16 Ngokomzekelo, ngo-1918 ibhunga elalimela iinkonzo zamaProtestanti aseMerika lathi uManyano lweZizwe lwaluza kuba “yimbonakaliso yobupolitika yobukumkani bukaThixo emhlabeni.” Ngo-1965, abameli bamaBhuda, amaKatolika, amaOthodoki aseMpuma, amaHindu, amaSilamsi, amaYuda namaProtestanti bahlanganisana eSan Francisco ukuze baxhase baze bathandazele iZizwe Ezimanyeneyo. Ngo-1979, uPopu uJohn Paul II wathi unethemba lokuba iZizwe Ezimanyeneyo “ziya kuhlala zingumbutho woxolo nobulungisa.”

^ isiqe. 17 Funda iArticle 1 yeCharter of the United Nations.