Impendulo esuka eBhayibhileni

Ubomi buxabisekile kuThixo, kwanosana oluqala ukwakheka esibelekweni ulujonga njengento ephilayo. Xa wayethetha ngoThixo, uKumkani uDavide wathi: “Amehlo akho andibona ndiseyimbumba.” (INdumiso 139:16) UThixo wathi umntu owenzakalise umntwana ongekazalwa wayemele aphenduliswe. Ngoko, umjonga njengombulali umntu obulala umntwana ongekazalwa.—Eksodus 20:13; 21:22, 23.

Kuthekani ke ukuba ngexesha lokuzalwa kukho imeko enyanzelisa ukuba isibini sikhethe enoba kufe umntwana okanye unina? Kwimeko enjalo, sisibini esimele sigqibe.