Yiya kwinkcazelo

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

IBhayibhile

Imvelaphi Nobunyani Boko

Ngaba IBhayibhile Ibhalwe Ngobulumko Babantu?

Khawuve ukuba iBhayibhile ithini xa izithethelela.

Ngaba IBhayibhile Ivela KuThixo?

Ababhali beBhayibhile abaninzi bathi babhala izinto abazixelelwa nguThixo. Kwakutheni?

Ngaba IBhayibhile Yabhalwa NguMoses?

UMoses ngomnye wabantu ababhala iBhayibhile. Bangaphi abanye abantu ababhala iBhayibhile?

Ngaba Ukhona Umntu Owaziyo Ukuba IBhayibhile Yabhalwa Ngubani?

Ababhali beBhayibhile bathi babhala izinto abazixelelwa nguThixo. Sinokuzikholelwa njani izinto ezibhalwe kuyo?

Ngaba IBhayibhile Itshintshiwe?

Ngenxa yokuba iBhayibhile iyincwadi yakudala, sinokuqiniseka njani ukuba iguqulelwe ngokuchanileyo?

Ngaba Isayensi Iyavumelana NeBhayibhile?

Ngaba iBhayibhile iyangqubana nesayensi?

Ngaba IBhayibhile Yincwadi Yabelungu?

Bazalelwa phi ababhali beBhayibhile?

Yabhalwa Nini Ingxelo EngoYesu?

Emva kokufa kukaYesu, kwadlula ixesha elingakanani ngaphambi kokuba kubhalwe iincwadi zeVangeli?

Ukuyifunda Nokuyiqonda IBhayibhile

Zintoni Ezifunekayo Ukuze Uyazi IBhayibhile?

Nokuba injani na imvelaphi yakho, unokusazi isigidimi sikaThixo esikwiZibhalo Ezingcwele.

Ngaba IBhayibhile Ithetha Iziphikisa?

Hlolisisa iivesi ekuthiwa zithetha ziziphikisa uze ufumane eyona nyaniso ngazo.

Ngubani Okanye Yintoni Ilizwi LikaThixo?

EBhayibhileni, eli binzana alibhekiseli kwinto enye.

Yintoni ITorah?

Yabhalwa ngubani? Ngaba iimfundiso zayo ziya kuhlala zikho, soze zingahoywa?

Iziprofeto Nezinto Ezifuziselayo

Yintoni Isiprofeto?

Ngaba siprofeto ngasinye sekamva sithetha ngoko kuseza kwenzeka? Akusoloko kunjalo.

Athetha Ukuthini Amanani AseBhayibhileni? Ngaba Ukuvumisa Ngamanani Kusekelwe EBhayibhileni?

Funda ngemizekelo yamanani aseBhayibhileni afuziselayo uze ufunde indlela oku okwahluke ngayo ekuvumiseni ngamanani.

Ubalo Maxesha LweBhayibhile Lubonisa Ntoni Ngonyaka Ka-1914?

Isiprofeto ‘samaxesha asixhenxe’ esikuDaniyeli isahluko 4 sibhekisa kwixesha elibalulekileyo kulawulo lwabantu.

Incwadi YeSityhilelo—Yintoni Intsingiselo Yayo?

Le ncwadi ithi abo bayifundayo, bayiqonde baze benze oko ikutshoyo baya konwaba.

Yintoni Irhamncwa Elineentloko Ezisixhenxe ElikwiSityhilelo Isahluko 13?

Irhamncwa linegunya, amandla netrone. Yintoni enye etyhilwa sisiprofeto seBhayibhile?

Limela Ntoni Irhamncwa Elimbala Ungqombela ElikwiSityhilelo 17?

Izinto ezintandathu ezisinceda sazi irhamncwa eloyikekayo elimbala ungqombela.

Lithetha Ntoni Inani Elithi-666?

IBhayibhile ityhila intsingiselo yenani elithi-666 kunye neyophawu lwerhamncwa.

Yintoni IBhabhiloni Enkulu?

IBhayibhile ithi lihenyukazi nesixeko.

Yintoni Idike Lomlilo? Ngaba Liyafana Nesihogo Okanye IGehena?

UYesu unaso ‘isitshixo sesihogo,’ kodwa ngaba unaso esedike lomlilo?

Ukupheliswa Kwehlabathi

Yiyiphi Imiqondiso ‘Yemihla Yokugqibela’ Okanye ‘Eyexesha Lesiphelo’?

IBhayibhile isixelela ngeziganeko nezinto eziza kwenzeka ngaphambi ‘kokupheliswa kwale nkqubo yezinto.’

Yintoni Imbandezelo Enkulu?

Iziprofeto zamaxesha esiphelo zichaza ngexesha lokufika kweyona ntlekele yakha yankulu kubantu. Yintoni esinokulindela ukuba yenzeke?

Yintoni Imfazwe YeArmagedon?

Igama elithi Armagedon livela kube kanye eBhayibhileni, kodwa kuyathethwa ngayo le mfazwe kuzo zonke iZibhalo.

Siza Kufika Nini Isiphelo Sehlabathi?

Ukuze sifumane impendulo, kubaluleklile ukuqonda ukuba iBhayibhile ithi yintoni le iza kuphela.

Buza Kwenza Ntoni UBukumkani BukaThixo?

Funda ukuba unokulindela ntoni xa uBukumkani bukaThixo bulawula emhlabeni.

Uxolo Emhlabeni—Luya Kubakho Njani?

Funda ngesithembiso sikaThixo sokuzisa uxolo emhlabeni ngoBukumkani bakhe.

Abantu, Iindawo Nezinto

Ngaba UMariya Ngumama KaThixo?

IZibhalo Ezingcwele nembali yobuKristu zinempendulo ecacileyo ngale nkolelo.

Yayingubani Umfazi KaKayin?

Ukuqiqa ngeZibhalo kwenza sifumane impendulo eyanelisayo kulo mbuzo.

Yintoni Ityeya Yesivumelwano?

UThixo wayelela amaSirayeli akudala ukuba ayakhe le tyeya. Yayisakhelwa ntoni?

Indlela Okubaluleke Ngayo

Ngaba IBhayibhile Ingandinceda Ndibe Nentsapho Eyonwabileyo?

Icebiso lobulumko elisuka eBhayibhileni, eliye lanceda amadoda namakhosikazi amaninzi onwaba ezintsatsheni.

Iingxaki Zemali Namatyala—Ngaba IBhayibhile Ingakunceda

Imali ayiluzisi ulonwabo, Kodwa imigaqo yeBhayibhile emine ingakunceda kwizinto eziphathelele imali.

Ukuphila Nesifo Esinganyangekiyo—Ngaba IBhayibhile Ingakunceda?

Funda ngeendlela ezintathu ezinokukunceda unyamezele isigulo esinganyangekiyo.

Ngaba IBhayibhile Ingandinceda Xa Ndixinezeleke Engqondweni?

Kukho izinto ezintathu uThixo azinika abantu ngesisa ukuze banyamezele iimvakalelo zokuxinezeleka.

Ngaba Unqulo, UThixo Okanye IBhayibhile Inokukunceda Ubuthande Ubomi Bakho?

Funda indlela ukuba ngumhlobo kaThixo okunokubuphucula ngayo ubomi bakho ngoku nakwikamva.

Ithini IBhayibhile Ngokuzithanda?

UYesu wathi: “Uze umthande ummelwane wakho njengawe siqu.” Wayethetha ukuthini?