Impendulo esuka eBhayibhileni

IBhayibhile itsho ngokungqalileyo ukuba “uThixo uya kubagweba abahenyuzi.” (Hebhere 13:4) Igama lesiGrike elithetha “uhenyuzo,” elithi por·nei′a, liquka ukwabelana ngesondo nomntu ongatshatanga naye. Ngenxa yoku, kuphosakele kuThixo ukuhlalisana kwesibini esingatshatanga—kwanaxa siza kutshata.

Kuthekani xa isibini sithandana? UThixo ufuna sitshate ngaphambi kokuba sabelane ngesondo. NguThixo owasidala saba nothando. Uthando lolona phawu luphambili kuThixo. (1 Yohane 4:8) Ngoko unezizathu zokuba afune ibe ngabantu abatshatileyo kuphela ababelana ngesondo.