Impendulo esuka eBhayibhileni

IBhayibhile ayifundisi ukuba nguThixo obangela iintlekele zemvelo esizibonayo namhlanje. IBhayibhile ibonisa ukuba indlela uThixo agweba ngayo yahluke mpela kweyeentlekele zemvelo.

  1. UThixo uyakhetha. IBhayibhile ithi: “Umntu nje ubona okubonakalayo emehlweni; kodwa uYehova yena, ubona oko ikuko intliziyo.”—1 Samuweli 16:7.
  2. UYehova uhlola iintliziyo zabantu aze atshabalalise abantu abenza izinto ezimbi kuphela.
  3. UThixo uqale alumkise, anike abo bamphulaphulayo ithuba lokubaleka.

Iintlekele zemvelo zona zenzeka kungakhange kubekho silumkiso, yaye zenzakalisa zize zibulale nabani na osendleleni yazo. Nabantu baye bazenza mbi kakhulu izinto ngokonakalisa umhlaba nangokwakha kwiindawo eziqhele ukuba neenyikima, izikhukula nemozulu embi.