Impendulo esuka eBhayibhileni

Xa izekelisa umahluko okhoyo phakathi kwabo bakunqulo lokwenyaniso nolobuxoki, iBhayibhile ithi: “Nobaqonda ngeziqhamo zabo. Abantu abahlanganisi iidiliya emeveni okanye amakhiwane enkunzaneni, andibi kunjalo?” (Mateyu 7:16) Kanye njengoko umahluko phakathi komdiliya nomthi wameva ubonakala ngeziqhamo, nomahluko phakathi konqulo lokwenyaniso nolobuxoki ubonakala ngeziqhamo, ezinjengezi zilandelayo.

  1. Unqulo lokwenyaniso lufundisa inyaniso eseBhayibhileni kungekhona iingcinga zabantu. (Yohane 4:24; 17:17) Le nyaniso iquka imfundiso yomphefumlo nethemba lobomi obungunaphakade kumhlaba oyiparadesi. (INdumiso 37:29; Isaya 35:5, 6; Hezekile 18:4) Kwakhona, lubhenca neemfundiso zobuxoki.—Mateyu 15:9; 23:27, 28.

  2. Unqulo lokwenyaniso lunceda abantu bamazi uThixo, lubafundisa negama lakhe elinguYehova. (INdumiso 83:18; Isaya 42:8; Yohane 17:3, 6) Alufundisi ukuba akanakuqondwa okanye akunakusondelwa kuye; kunoko lufundisa ukuba ufuna sibe ngabahlobo bakhe.—Yakobi 4:8.

  3. Unqulo lokwenyaniso lubalaselisa ukuba uThixo usisindisa ngoYesu Kristu. (IZenzo 4:10, 12) Amalungu alo athobela imiyalelo kaYesu ibe enza konke okusemandleni ukulandela umzekelo wakhe.—Yohane 13:15; 15:14.

  4. Unqulo lokwenyaniso luthi uBukumkani bukaThixo bukuphela kwethemba loluntu. Amalungu alo akhuthele ekuchazeleni abanye abantu ngobo Bukumkani.—Mateyu 10:7; 24:14.

  5. Unqulo lokwenyaniso lukhuthaza ukuba abantu bathandane ngokunyanisekileyo. (Yohane 13:35) Lukhuthaza nokuba abantu abaziintlanga nabaneemvelaphi ezahlukahlukeneyo baphathane ngentlonelo. (IZenzo 10:34, 35) Ngenxa yokuba amalungu alo ethanda abanye abantu, akayi emfazweni.—Mika 4:3; 1 Yohane 3:11, 12.

  6. Unqulo lokwenyaniso alunabantu bahlawulwayo ibe akukho malungu alo abizwa ngamagama avakala ngathi ngawezikhulu.—Mateyu 23:8-12; 1 Petros 5:2, 3.

  7. Unqulo lokwenyaniso alubandakanyeki kwaphela kwezopolitiko. (Yohane 17:16; 18:36) Sekunjalo, amalungu alo ayamhlonela ibe ayamthobela urhulumente, nto leyo evumelana nomyalelo weBhayibhile othi: “Buyiselani izinto zikaKesare kuKesare [omela abasemagunyeni], kodwa izinto zikaThixo kuThixo.”—Marko 12:17; Roma 13:1, 2.

  8. Unqulo lokwenyaniso yindlela yokuphila kungekhona isithethe okanye ukugqithis’ usana kunina. Amalungu alo athobela imithetho yeBhayibhile yokuziphatha kuyo yonk’ into ayenzayo. (Efese 5:3-5; 1 Yohane 3:18) Kunokuba abe ngathi avinjw’ ubumnandi, ayakuvuyela ukukhonza ‘uThixo onoyolo.’—1 Timoti 1:11.

  9. Bambalwa kakhulu abantu abakunqulo lokwenyaniso. (Mateyu 7:13, 14) Amalungu onqulo lokwenyaniso asoloko ejongelwa phantsi, egculelwa ibe etshutshiswa ngenxa yokuba esenza ukuthanda kukaThixo.—Mateyu 5:10-12.

Unqulo lokwenyaniso asilonqulo wena ocinga ukuba lukufanele

Kuyingozi ukukhetha unqulo ujonge nje kuphela indlela olukwenza uzive ngayo. IBhayibhile yaprofeta ngexesha laxa abantu beza ‘kuziqwebela abafundisi bokubanyumbaza iindlebe.’ (2 Timoti 4:3) Kunokuba senjenjalo, iBhayibhile isikhuthaza ukuba silandele “unqulo oluhlambulukileyo nolungadyobhekanga ngokwembono kaThixo noBawo wethu,” enoba olo nqulo aluthandwa ngabantu abaninzi.—Yakobi 1:27, Yohane 15:18, 19.