Impendulo esuka eBhayibhileni

Akunjalo. Ixesha esiza kufa ngalo alibekwanga kwangaphambili. Kunokuba sikholelwe oko, iBhayibhile ithi ukufa kubangelwa “lixesha nasisihlo esingenakubonwa kwangaphambili.”—INtshumayeli 9:11.

Kanti iBhayibhile ayithi kukho ‘ixesha lokufa’?

Ewe iyatsho, kwiNtshumayeli 3:2 kubhalwe oku: “Kukho ixesha lokuzalwa nexesha lokufa; kukho ixesha lokutyala nexesha lokuncothula oko bekutyaliwe.” Eyona nto ithethwa yile vesi kukuba, kukho izinto ezihlala zikho okanye ezihlala zisenzeka ebomini. (INtshumayeli 3:1-8) UThixo akabekanga xesha esiza kufa ngalo. Okona kubalulekileyo kukuba asimele sizixakekise ngezinto ezingenamsebenzi kangangokuba simlibale uMdali wethu.—INtshumayeli 3:11; 12:1, 13.

Ubomi bunokwandiswa

Nakubeni ubomi esibuphilayo bunamahla-ndinyuka, sinako ukubandisa ukuba senza izigqibo zobulumko. IBhayibhile ithi: “Umthetho wesilumko ngumthombo wobomi, ukuze kususwe ubani kwimigibe yokufa.” (IMizekeliso 13:14) Ngendlela efanayo, uMoses waxelela amaSirayeli ukuba ‘yayinokolulwa imihla yawo’ ukuba ayenokuthobela uThixo. (Duteronomi 6:2) Kodwa ke, sinokuyicutha imihla yobomi bethu xa sisenza ngokungakhathali.—INtshumayeli 7:17.

Enoba silumke kangakanani na, asikwazi ukukubaleka ukufa. (Roma 5:12) Kungekudala le meko iza kutshintsha, ngoba iBhayibhile ithembisa ukuba ‘akusayi kubakho kufa.’—ISityhilelo 21:4.