Impendulo esuka eBhayibhileni

IBhayibhile isixelela ngeziganeko ezikhokelela ‘ekuphelisweni [kwale] nkqubo yezinto.’ (Mateyu 24:3) Eli xesha iBhayibhile ilibiza ngokuba ‘yimihla yokugqibela’ okanye ‘ixesha lesiphelo.’ (2 Timoti 3:1; Daniyeli 8:19) Ezi ziprofeto zilandelayo zibonisa ukuba siphila kwimihla yokugqibela okanye ixesha lesiphelo:

 • Iimfazwe ezininzi.Mateyu 24:7; ISityhilelo 6:4.

 • Indlala.Mateyu 24:7; ISityhilelo 6:5, 6.

 • Iinyikima ezinkulu.Luka 21:11.

 • Iindyikityha zokufa okanye ukwanda kwezifo ezibulalayo.Luka 21:11.

 • Ukwanda kolwaphulo-mthetho.Mateyu 24:12.

 • Abantu abawonakalisayo umhlaba.ISityhilelo 11:18.

 • Ukutshintsha kwezimo zengqondo zabantu, oko kubonakala kubantu abaninzi “abangenambulelo, abanganyanisekanga . . . abangayifuni kwaphela imvisiswano, abanyelisi, abangenakuzeyisa, iindlobongela, abangathandi kulunga, abangcatshi, abaneentloko ezilukhuni, abakhukhumele likratshi.”2 Timoti 3:1-4.

 • Ukuqhekeka kweentsapho ezinabantu “abangenawo umsa wemvelo” kunye nabantwana “abangathobeli bazali.”2 Timoti 3:2, 3.

 • Uthando lwabaninzi ngoThixo luya kuphola.Mateyu 24:12.

 • Ukunganyaniseki konqulo.2 Timoti 3:5.

 • Ukuziqonda ngakumbi iziprofeto zeBhayibhile kuquka nezo zemihla yokugqibela.Daniyeli 12:4.

 • Ukushunyayelwa kweendaba ezilungileyo zoBukumkani emhlabeni wonke.Mateyu 24:14.

 • Ukwanda kwenkcaso nentshutshiso ezibubungqina bokuba isiphelo sisondele.Mateyu 24:37-39; 2 Petros 3:3, 4.

 • Zonke ezi ziprofeto zizaliseka ngexesha elinye.Mateyu 24:33.

Ngaba siphila ‘kwimihla yokugqibela’?

Ewe. Iimeko zehlabathi nobalo-maxesha lweBhayibhile zibonisa ukuba imihla yokugqibela yaqalisa ngo-1914. Ngelo xesha, uBukumkani bukaThixo baqalisa ukulawula emazulwini, ukugxothelwa emhlabeni kukaSathana uMtyholi needemon zakhe yaba yinto yokuqala ibe abazange babe nasabelo kwaphela ezulwini. (ISityhilelo 12:7-12) Impembelelo kaSathana ibonakala kwizimo zengqondo nezenzo ezimbi zabantu nto leyo ebangela ukuba imihla yokugqibela ibe ‘lixesha lamanqam ekunzima ukujamelana nalo.’2 Timoti 3:1.