Impendulo yeBhayibhile

UThixo usinike inkululeko yokuzikhethela, amandla okukwazi ukuzenzela izigqibo kunokuba sizenzelwe nguThixo okanye zibe zimiselwe kwangaphambili. Nantsi into efundiswa yiBhayibhile.

  • UThixo wadala abantu ngokomfanekiso wakhe. (Genesis 1:26) Ngokwahlukileyo ezilwanyaneni, ezenza phantse yonke into ngethuku, sifana noMdali wethu oneempawu ezifana nothando nokusesikweni, yaye nathi sinenkululeko yokuzikhethela njengaye.

  • Ngomlinganiselo omkhulu, ikamva lethu lixhomekeke kuthi. IBhayibhile isikhuthaza ukuba ‘sinyule ubomi ngokuphulaphula ilizwi likaThixo,’ oko kukuthi, ngokukhetha ukuphulaphula imiyalelo yakhe. (Duteronomi 30:19, 20) Oku bekungayi kuba nantsingiselo, mhlawumbi ibiya kuba yinkohlakalo, ukuba besingenayo inkululeko yokuzikhethela. Kunokuba asinyanzele ukuba senze into ayithethayo, uThixo uyasicenga esithi: “Owu ukuba nje kuphela okunene ubunganikela ingqalelo kwimiyalelo yam! Ngoko uxolo lwakho beluya kuba njengomlambo.”—Isaya 48:18.

  • Impumelelo okanye ukungaphumeleli kwethu akumiselwanga kusengaphambili. Ukuba sifuna ukuphumelela, simele sizame ngamandla. IBhayibhile ithi: “Konke esikufumanayo ukuba sikwenze isandla sakho kwenze ngamandla akho.” (INtshumayeli 9:10) Ikwathi: “Amacebo okhutheleyo ngokuqinisekileyo ayingenelo.”—IMizekeliso 21:5.

Inkululeko yokuzikhethela sisipho esixabisekileyo esisinikwe nguThixo, sibangela ukuba simthande ‘ngentliziyo yethu iphela.’—Mateyu 22:37.

Ngaba uThixo ulawula yonke into?

IBhayibhile ifundisa ukuba uThixo nguSomandla yaye amandla akhe akalawulwa mntu. (Yobhi 37:23; Isaya 40:26) Sekunjalo, akawasebenziseli ukulawula yonke into. Ngokomzekelo, iBhayibhile ithi uThixo ‘wayeqhelisela ukuzeyisa’ kwiBhabhiloni yakudala, utshaba lwabantu bakhe. (Isaya 42:14) Nangoku usenjalo, ukhetha ukubanyamezela abo bayisebenzisa kakubi le nkululeko yokuzikhethela ngokwenzakalisa abanye abantu. Kodwa uThixo akayi kunyamezela ngonaphakade.—INdumiso 37:10, 11.