Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Ngubani Okanye Yintoni Ilizwi LikaThixo?

Ngubani Okanye Yintoni Ilizwi LikaThixo?

Impendulo esuka eBhayibhileni

Ibinzana elithi “ilizwi likaThixo” lidla ngokubhekisela kumyalezo okanye imiyalezo kaThixo. (Luka 11:28) Kwiivesi ezithile zeBhayibhile, xa kuthethwa ngomntu kuthiwa “nguLizwi likaThixo” okanye ‘nguLizwi.’ISityhilelo 19:13; Yohane 1:14.

Umyalezo kaThixo. Abaprofeti babedla ngokuthi imiyalezo ababeyichaza yayililizwi likaThixo. Ngokomzekelo, xa uYeremiya eprofeta wayeqala ngokuthi “kwafika ilizwi likaYehova kum.” (Yeremiya 1:4, 11, 13; 2:1) Xa wayeza kuxelela uSawule ukuba uThixo ukhethe yena ukuba abe ngukumkani, umprofeti uSamuweli wathi: “Yima ngxi ukuze ndikuvise ilizwi likaThixo.”1 Samuweli 9:27.

Igama lomntu. Xa ithetha ngoYesu Kristu ngoxa ekumzimba womoya ezulwini naxa wayelapha emhlabeni, iBhayibhile ithi ‘nguLizwi.’ Nazi izizathu ezibangela ukuba itsho:

  • ULizwi wayephila ngaphambi kokubakho kwayo yonke indalo. “Ekuqaleni wayekho uLizwi. . . Ekuqaleni yena wayekunye noThixo.” (Yohane 1:1, 2) UYesu ‘ulizibulo kwindalo yonke; ungaphambi kwazo zonke ezinye izinto.’Kolose 1:13-15, 17.

  • ULizwi weza emhlabeni engumntu. “ULizwi waba yinyama waza wahlala phakathi kwethu.” (Yohane 1:14) UKristu Yesu “waziqongqotha waza wathabatha ubume bekhoboka, wafana nabantu.”Filipi 2:5-7.

  • ULizwi nguNyana kaThixo. Emva kokuba ethe “uLizwi waba yinyama,” njengokuba kuchazwe ngasentla, umpostile uYohane wathi: “Salubona uzuko lwakhe, uzuko olunjengolo lonyana okuphela kozelweyo nguyise.” (Yohane 1:14) UYohane waphinda wathi: ‘UYesu nguNyana kaThixo.”1 Yohane 4:15.

  • ULizwi uneempawu ezifana nezikaThixo. “ULizwi wayenguthixo.” (Yohane 1:1) UYesu “uyimbonakaliso yozuko lwakhe [uThixo] nembonakaliso yoko kanye akuko.”Hebhere 1:2, 3.

  • ULizwi ngukumkani. IBhayibhile ithi kwintloko kaLizwi likaThixo kukho ‘izithsaba ezininzi.’ (ISityhilelo 19:12, 13) ULizwi ukwabizwa ngokuthi ‘nguKumkani wookumkani neNkosi yeenkosi.’ (ISityhilelo 19:16) NoYesu ubizwa ngendlela efanayo.1 Timoti 6:14, 15.

  • ULizwi sisithethi sikaThixo. Igama elithi “uLizwi” kusenokwenzeka ukuba lichaza umnikazi walo ngokuthi ngulowo usetyenziswa nguThixo ukudlulisela inkcazelo okanye imiyalelo yakhe. UYesu wathi wenza kanye loo nto: “UBawo ondithumileyo undinike umyalelo mayela noko mandikuxele noko mandikuthethe. . . . Ngoko ke izinto endizithethayo, kanye njengoko uBawo endixelele zona, ndenjenjalo ukuzithetha.”Yohane 12:49, 50.