Impendulo esuka eBhayibhileni

Ababhali beBhayibhile abaninzi bathi babhala izinto ababezixelelwe nguThixo. Nantsi eminye imizekelo:

  • UKumkani uDavide: “Ngumoya kaYehova owathethayo ngam, nelizwi lakhe laliselulwimini lwam.”—2 Samuweli 23:1, 2.
  • Umprofeti uIsaya: “Itsho iNkosi enguMongami, uYehova wemikhosi, ukuthi.”—Isaya 22:15.
  • Umpostile uYohane: “Isityhilelo ngoYesu Kristu, uThixo awamnika sona.”—ISityhilelo 1:1.