Impendulo esuka eBhayibhileni

Akukho vesi ithetha ngeedinosaur eBhayibhileni. Sekunjalo, iBhayibhile iyamzukisa uThixo ngenxa yokuba “wadala zonke izinto.” Ngenxa yoko, izicacele into yokuba nazo ziphakathi kwezinto ezadalwa nguye. * (ISityhilelo 4:11) Nangona ingazibizi ngegama iidinosaur, iBhayibhile ithetha ngezilwanyana ezisenokuquka zona:

Ngaba iidinosaur zavela kwezinye izilwanyana?

Endaweni yokuba izivelele ngokuthe ngcembe, ubungqina bezinto zakudala bobedinosaur esele iphelele. Oko kuvumelana neBhayibhile ethi, uThixo wazidala zonke izilwanyana. Ngokomzekelo, iNdumiso 146:6 ithi, uThixo ‘nguMenzi wezulu nomhlaba, wolwandle, nowazo zonke izinto ezikuzo.’

Zazikho nini iidinosaur?

IBhayibhile ithi uThixo wadala izilwanyana zomhlaba nezaselwandle ngosuku lwesihlanu nolwesithandathu. * (Genesis 1:​20-​25, 31) Xa ujonga la maxesha eBhayibhile, iidinosaur zazinokuvela zize ziphile kangangexesha elide.

Ngaba iBhehemote neLeviyatan yayiziidinosaur?

Akunjalo. Nangona ezi zilwanyana kuthethwa ngazo kwincwadi kaYobhi zingaziwa ngokuqinisekileyo, iBhehemote kudla ngokuthiwa yimvubu ize yona eLeviyatan kuthiwe yingwenya. Xa uzijonga ziyafana nezo zichazwe eZibhalweni. (Yobhi 40:15-23; 41:1, 14-17, 31) Kodwa igama elithi “Bhehemote” nelithi “Leviyatan” akabhekiseli kwiidinosaur. UThixo wathi uYobhi makaziqwalasele ezi zilwanyana, ibe uYobhi wayephila kangangeminyaka emininzi emva kokuba iidinosaur zingasekho.​—Yobhi 40:16; 41:8.

Zaphelela phi iidinosaur?

IBhayibhile ayitsho ukuba zaphelela phi. Noko ke, iyatsho ukuba zonke izinto zadalwa ‘ngenxa yokuthanda [kukaThixo].’ Loo nto ithetha ukuthi uThixo wayenenjongo awayenayo xa wayedala iidinosaur. (ISityhilelo 4:11) Emva kokuba yenzekile intando yakhe, uThixo wazivumela iidinosaur ukuba zingabikho.

^ isiqe. 3 Amathambo afunyanwa kudala abonisa ukuba iidinosaur zakhe zakho. Phofu, la mathambo abonisa ukuba zazininzi, ziziintlobo ngeentlobo ibe zingalingani.

^ isiqe. 10 EBhayibhileni, “usuku” lunokubhekisela kwixesha elingangeminyaka engamawakawaka.​—Genesis 1:31; 2:1-4; Hebhere 4:4, 11.