Impendulo yeBhayibhile

Umbhiyozo weIsta awukho eBhayibhileni. Kodwa ukuba ujonga imvelaphi yayo, uya kuyazi eyona nto iyiyo—isiko elisekelwe kumbhiyozo wamandulo wokuzala. Khawuhlole ezi ngongoma zilandelayo.

  1. Igama: IEncyclopædia Britannica ithi: “Igama lesiNgesi uEaster alaziwa imvelaphi yalo; ngenkulungwane yesi-8 uVenerable Bedethe umpristi wama-Anglo-Saxon weza neli gama awayelithatha kuthixokazi wama-Anglo-Saxon uEostre.” Abanye balidibanisa eli gama noAstarte, uthixokazi wenzala wasePhoenicia ofana nqwa nowaseBhabhiloni uIshtar.

  2. Imivundla: Ibimela inzala “ukutyhubela amaxesha amandulo emibhiyozo yobuhedeni eYurophu nakuMbindi Mpuma.—Encyclopædia Britannica.

  3. Amaqanda: Ngokutsho kweFunk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend, ukuzingelwa kwamaqanda eIsta nekucingelwa ukuba azalwa ngumvundla we-Easter, “asingomdlalo wabantwana, kodwa yinxalenye yombhiyozo wenzala owawusiba mkhulu.” Ezinye iintlanga zazikholelwa ukuba iqanda leIsta elihonjisiweyo “lalibangela uvuyo ngokungummangaliso, impumelelo, impilo nokhuseleko.”—Traditional Festivals.

  4. Impahla Entsha yeIsta: Kwakujongwa njengokungabi nambeko nelishwa ukubulisa uthixokazi waseKwindla okanye uEastre, unganxibanga iimpahla ezintsha.”—The Giant Book of Superstitions.

  5. Imisitho yakusasa: Ibinxulunyaniswa namasiko amandulo okunqula ilanga “awayesenziwa xa kusisa ukuze kwamkelwe ilanga namandla alo azisa ubomi kwizinto ezikhulayo.”—Celebrations—The Complete Book of American Holidays.

IThe American Book of Days iyichaza kakuhle imvelaphi yeIsta: “Alithandabuzeki elokuba kwimihla yangaphambili iCawa yamkela izithethe zabahedeni yaza yazenza ezobuKristu.

IBhayibhile ilumkisa ngokunqula uThixo kulandelwa amasiko nezithethe ezingamkholisiyo. (Marko 7:6-8) Eyesi-2 kwaseKorinte 6:17 iyachazai: “‘Nizahlule,’ utsho uYehova, ‘nento engahlambulukanga ningayichukumisi.’” I-Ista yiholide yobuhedeni engabhiyozelwayo ngabo bafuna ukukholisa uThixo.