Impendulo yeBhayibhile

Ewe, kuba olona ncedo lubalaseleyo luvela “kuThixo, obathuthuzelayo aze abomeleze yaye abahlaziye abaxinezeleke ingqondo.”—2 Korinte 7:6, The Amplified Bible.

Indlela uThixo abanceda ngayo abo baxinezeleke ingqondo

  • Amandla. UThixo “uya kukuhlaziya akuvuselele,” kungekhona ngokususa zonke iingxaki onazo, kodwa ngokuphendula imithandazo yakho xa umcela ukuba akuphe amandla okumelana nazo. (Filipi 4:13) Qiniseka ukuba uhlala elungele ukuphulaphula, kuba iBhayibhile ithi: “UYehova usondele kwabo baphuke intliziyo; yaye abo bamoya utyumkileyo uyabasindisa.” (INdumiso 34:18) Eneneni, uThixo uyakuva kwanaxa uzama ukucela uncedo qha ungazi ukuba mawuqale phi.—Roma 8:26, 27.

  • Imizekelo emihle. Omnye umbhali weBhayibhile wathandaza kuThixo wathi: “Ndibiza kuwe xa ndiphelelwe lithemba.” Lo mdumisi wathuthuzeleka xa wakhumbulayo ukuba uThixo akabenzi abantu bazive benetyala. Wathi kuThixo: “Ukuba ubugcina iingxelo zezono zethu, ngubani obenokuphepha ukubekwa? Kodwa wena uyasixolela, ukuze simangaliswe.”—INdumiso 130:1, 3, 4, Good News Translation.

  • Ithemba. Nakubeni uThixo esithuthuzela ngoku, uthembise ukuphelisa zonke iingxaki ezibangela ukuxinezeleka kwengqondo. Xa ezalisekisa eso sithembiso, “izinto zangaphambili [eziquka ukuxinezeleka kwengqondo] aziyi kukhunjulwa, zinganyuki zithi qatha entliziyweni.”—Isaya 65:17.

Phawula: Ngoxa amaNgqina kaYehova eqonda ukuba uThixo uyalunikela uncedo, ayaya kwagqirha xa egula kwanaxa exinezelekile engqondweni. (Marko 2:17) Noko ke, asinikeli macebiso ngamayeza afanele asetyenziswe ngabantu; sivakalelwa kukuba umntu ufanele azenzele isiqqibo kwimiba enjalo.